Onderzoek

Onderzoek met maatschappelijke meerwaarde

Vraagstukken rond maatschappelijke meerwaarde zijn voor publieke en maatschappelijke organisaties de dagelijkse praktijk. Met decentralisering en horizontalisering komt er steeds meer de nadruk te liggen op de wijze waarop publieke organisaties hun maatschappelijke opdracht uitvoeren en hoe zij de relaties met maatschappelijke partners onderhouden.

Het Zijlstra Center doet onderzoek naar huidige en nieuwe praktijken van publieke en maatschappelijke organisaties met de ambitie om bij te dragen aan het vergroten van de maatschappelijke meerwaarde van deze organisaties. Het Zijlstra Center voedt met het onderzoek de maatschappelijke discussie, en vindt oplossingsrichtingen voor vraagstukken op het gebied van Public Control, Public Governance en Public Leadership.

Het Zijlstra Center werkt transdisciplinair. Dat betekent dat er intensief wordt samengewerkt en onderzoek gedaan met de publieke en maatschappelijke organisaties zelf. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie samenhangende onderzoeksthema’s:

Public Control
Public GovernancePublic Leadership

Informatie onderzoek
Voor meer informatie over ons onderzoek kunt u zich wenden tot hetzijlstracenter@vu.nl

Rechtmatigheid
Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw is (financiële) rechtmatigheid de dominante norm geworden bij de controle van overheidsrekeningen en –verantwoordingen. In de complexiteit en dynamiek van de moderne samenleving ervaren velen de uitwerking ervan als verstikkend. Er is behoefte aan extra zuurstof. De vraag is nu of het tijd wordt voor innovatie van de normstelling bij de controle van (financiële) overheidsverantwoordingen. Kan de regeldruk en ‘doorgeschoten control’ bij overheid en non-profitorganisaties worden teruggedrongen? Het Zijlstra Center buigt zich in het Expertforum Rechtmatigheid met experts van verschillende disciplines en sectoren vanuit een open vraagstelling over de mogelijkheden om tot innovatie van de opvattingen over de organisatie van het publieke domein en de normstelling bij de beoordeling en controle van het materiële en financiële overheidshandelen te komen. Meer informatie