Lustrumcongres Control & Order

Dit jaar is het 15 jaar geleden dat de opleiding voor controllers in de publieke en non-profitsector (CPC opleiding) aan de VU van start ging. We staan hier op feestelijke wijze bij stil met een lustrumcongres voor studenten, alumni en iedereen die sindsdien op enige manier met het Zijlstra Center in verbinding is gekomen. Het thema van het congres is:

Control & Order. Rechtmatigheid en doelmatigheid in een nieuwe tijdKnop DIRECT AANMELDEN

Datum: Donderdag 16 november 2017  
Locatie: VU | Auditorium | De Boelelaan 1105 | Amsterdam
PE punten
: 7 als u de hele dag aanwezig bent; 4 als u alleen in de middag deelneemt
Deelname is kosteloos

Lustrum15jaarTijdens het congres staan we stil bij de vraag: Hoe kunnen we in control komen vanuit een situatie van disorder? Waar kan control van toegevoegde waarde zijn, maar ook: waar liggen de grenzen van control? Hoe zorg je dat de rechtmatigheid de doelmatigheid niet gaat overheersen en daarmee innovatie en creativiteit in de weg staat? En welke vernieuwing van sturingsinstrumenten en gedrag is nodig om tot een situatie te komen die rigiditeit en willekeur voorkomt, maar ook voldoende bewegingsruimte biedt om tot de juiste aanpak te komen?

U bent van harte uitgenodigd om deze feestelijke bijeenkomst bij te wonen. Het ochtendprogramma bestaat uit de presentatie van wetenschappelijke papers; het middagprogramma uit workshops en een plenaire lezing met bijdragen van sprekers die ervaring hebben met het ‘in control brengen’ van organisaties: 

Udo Kock, wethouder gemeente Amsterdam
Petra Lugtenburg, directeur Financiën en Control bij het ministerie van Defensie
Hanneke Schuiling, directeur-generaal rijksbegroting bij het ministerie van Financiën
Hieronder kunt u het uitgebreide programma en de toelichting op de workshops bekijken. Aanmelden, zowel voor de plenaire lezing als voor de workshops en de presentatie van academische papers, kan via het digitale aanmeldformulier.

We zien ernaar uit u te ontvangen op 16 november.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. ir. Gerda van Dijk
Directeur het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership

Dr. Tjerk Budding
Opleidingsdirecteur Public Controllersopleidingen Vrije Universiteit Amsterdam

Programma en aanmelden

Vanaf 10.00 uurInloop met koffie/thee voor deelnemers aan de paperpresentaties
10.30 – 12.00 uur
Parallelsessies met presentatie papers
Vanaf 12.30 uurOntvangst in de centrale hal van de VU voor deelnemers aan de workshops
13. 00 – 14.00 uur
Ronde 1 workshops (toelichting hieronder)
14.15 – 15.15 uur
Ronde 2 workshops (toelichting hieronder)
Vanaf 15.15 uurOntvangst bij het Auditorium met koffie/thee & verjaardagstaart
15.45 uurPlenaire zitting ‘Control & Order’. Met Udo Kock (gemeente Amsterdam), Petra Lugtenburg (ministerie van Defensie) en Hanneke Schuiling (ministerie van Financiën). Voorzitter: Gerda van Dijk (het Zijlstra Center)
Na afloop borrel

Knop DIRECT AANMELDENWORKSHOPS RONDE 1  

1.         Zelfsturing en control    
Door dr. Mattheus Wassenaar

In steeds meer organisaties wordt gewerkt vanuit de concepten van zelforganisatie en zelfsturing. Met name in het onderwijs en de zorg bestaat het vertrouwen dat het meer ruimte geven aan professionals leidt tot een betere kwaliteit van dienstverlening. Hoe verhoudt control zich tot deze uitgangspunten? Wat vraagt zelforganisatie en zelfsturing van sturing in de organisatie en de inrichting van management control?

2.         Future Leaders in een veranderende wereld
Door dr. Eelco van Hout

‘Future Leaders’ geven leiding in een wereld die fundamenteel anders is dan wat we tot nog toe kenden: internationaal, digitaal en razendsnel veranderend. ‘Traditional Leaders’ spreken met weemoed over een ‘versplinterd speelveld’, een ‘ontwrichte samenleving’ en ‘fragmentatie van organisaties’. Eelco van Hout gaat met u in gesprek over essentiële Future Leadership-skills. Hoe geef je leiding in een mondiale samenleving waarin relaties, emotie, beleving en zingeving een veel sterkere verbindende factor zijn dan doorzettingsmacht, integrale planning en control? En welke innovatieve vormen van organisatie en bedrijfsvoering passen bij de dynamiek van een open market die in essentie meervoudig is?

3.         Innovatie in publieke verantwoording
Door drs. Bram Faber

Publieke organisaties hebben de plicht om verantwoording op te stellen. Ondanks dat verantwoording steeds belangrijker wordt gevonden, staan de huidige verantwoordingsstructuren steeds vaker ter discussie. Zo is de maatschappij beperkt geïnteresseerd in het vaak hoge abstractieniveau, en  zorgen ingewikkelde ketensamenwerkingen en financieringsstructuren ervoor dat het opstellen van eenduidige, alomvattende verantwoording bemoeilijkt wordt. In deze workshop wordt ingegaan op een aantal actuele dilemma’s op het vlak van verantwoording in de publieke sector, en de manier waarop innovaties helpen om die dilemma’s te overwinnen.

4.         Lessen uit de evolutie over leiderschap en toezicht
Door prof.dr. Mark van Vugt

Wanneer we het hebben over leiderschap in organisaties gaat het vaak over de apenrots en het alfamannetje. Maar dat geeft maar een beperkt beeld van leiderschap in zowel de mensenwereld als dierenwereld.  In deze workshop deelt Mark van Vugt nieuwe inzichten uit leiderschapsonderzoek in het dierenrijk, van apen tot insecten en van dolfijnen tot olifanten. Het is interessant om deze inzichten door te trekken naar leiderschap bij de mens. Het gaat dan bijvoorbeeld om de rol van dominantie en prestige, om sekseverschillen in leiderschap, en om wie er het meeste profiteert van leiderschap, de leider of de volger.  Dus wilt u weten of u liever geleid wil worden door de “alpha-male” of de “queen bee”? Kom naar deze workshop.

5.         Governance in de laatmoderne netwerksamenleving
Door dr. Duco Bannink

In de 'laatmoderne netwerksamenleving' neemt in publieke, maar ook in private organisaties de bestuurskracht van traditionele bestuurders af. Die moet worden gedeeld met andere organisaties, andere bestuursniveaus en met burgers of cliënten van wie steeds meer eigen verantwoordelijkheid wordt verwacht en die meer eigen verantwoordelijkheid eisen. We zien een beweging van 'government' naar 'governance.' Top down bestuur is in de afgelopen decennia multi-level, multi-actor afstemming geworden en inhoudelijke beleidsdoelstellingen en strategieën zijn minder eenduidig. Duco Bannink bespreekt een model voor effectieve governance dat start vanuit een 'ik'-perspectief, waarbij die ‘ik’ beweegt in een context die bestaat uit vier velden: regulering, interne organisatie, externe omgeving en maatschappelijke problematiek.

WORKSHOPS RONDE 2

6.         Zelfsturing en control
Door dr. Mattheus Wassenaar

Zie workshop 1

7.         De nieuwe Corporate Governance Code als inspiratiebron voor bestuur en toezicht
Door prof.dr. Fieke van der Lecq

Een introductie op de herziene Corporate Governance Code, met als belangrijkste vernieuwingen het centraal stellen van lange termijn waardecreatie en de introductie van cultuur als onderdeel van goede corporate governance. Gebleken is dat de Corporate Governance Code vaak als een inspiratiebron werkt voor volgende publieke governance codes. In deze workshop bespreekt Fieke van der Lecq de belangrijke elementen van de nieuwe code, geïllustreerd aan de hand van eigen ervaringen.

8.         Kijken naar management- en organisatiecultuur door de bril van een public auditor
Door dr. Ronald Stevens

Tijdens deze workshop wordt u uitgedaagd om in de rol van de public auditor te stappen. Ronald Stevens verkent met u hoe een organisatie-brede audit die begin 2017 is uitgevoerd bij een gerenommeerde publieke organisatie inhoud en vorm heeft gekregen. Op welke wijze is de audit uitgevoerd en wat zijn de belangrijkste lessons learned? 

9.         Integriteit van organisaties en de ‘Toxic Triangle’
Door prof.dr. Rob van Eijbergen

Welke organisatiekenmerken vergroten de kans op integriteitsschendingen? Aan de hand van de ‘toxic triangle’ gaat Rob van Eijbergen daar in deze workshop op in. Vanuit de laatste inzichten van de sociale psychologie staat hij specifiek stil bij de vraag: hoe kunnen besluitvormingsprocessen ontsporen?

10.       Succesvolle vormen van co-creatie over de grens: burgerparticipatie op lokaal niveau
Door dr. René Grotens en Vinitha Siebers MSc

Lokale overheden zien burgerparticipatie vaak als strategie voor complexe vraagstukken (bijv. bezuinigingen of veiligheidsissues). Met de toegenomen aandacht voor burgerparticipatie veranderen ook de manieren waarop burgers worden betrokken continu. Nieuwe vormen zoals co-creatie ontstaan en er wordt gezocht hoe deze nieuwe vormen lokaal worden georganiseerd. Hoe ziet co-creatie eruit? Wat maakt het succesvol? En wat vraagt dit van bestuurders, politici en ambtenaren? Tijdens de workshop wordt hierop ingegaan aan de hand van een internationale vergelijking tussen Nederland en Denemarken, daarnaast wordt vanuit de praktijk van de deelnemers gereflecteerd op co-creatie.


Naar het digitale aanmeldformulier.