Evenementen het Zijlstra Center

Het Zijlstra Center is een ontmoetingsplek waar wetenschap en praktijk bij elkaar komen. Actuele maatschappelijke vraagstukken worden onderzocht en opgepakt door praktijk en academische kennis samen te brengen en te integreren tot nieuwe inzichten voor zowel de praktijk als de wetenschap. Bekijk hier wat u de komende tijd bij ons kunt verwachten.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Stuur een mailtje naar hetzijlstracenter@vu.nl of volg ons op onze LinkedIn pagina of Twitter.

NOVEMBER 2020

Donderdag 19 november
Zijlstra jaarcongres 

VANWEGE COVID-19 GAAT HET ZIJLSTRA JAARCONGRES DIT JAAR HELAAS NIET DOOR

 

SEPTEMBER 2020

Woensdag 2 september, 15.30-17.00 uur. 
Webinar ‘De young professional als kathalysator voor een brede bedrijfsvoering’

Het coronatijdperk heeft ons besef vergroot dat publieke waarden groter zijn dan financieel en economische waarden. Public Control stelt de koppeling van de realisatie van maatschappelijke doelen en de inzet van de brede bedrijfsvoering centraal. Het gaat hierbij niet alleen om financiële aspecten, maar ook om zaken als digitale informatievoorziening en elementen op het vlak van HR en legal.

Wil jij, Young Professional met 1 tot 2 jaar werkervaring in de publieke sector, weten hoe je hierin kunt worden opgeleid als Young Public Controller en hoe je kunt werken aan innovatie op dit terrein? En de ervaringen horen van oud deelnemers? Neem dan deel aan ons webinar op woensdag 2 september a.s., van 15.30-17.00 uur. Tjerk Budding (directeur public controllersopleidingen VU) en Herrie Geuzendam (coördinator, docent public controllersopleidingen VU) gaan met alumni van de opleiding voor Young Public Controllers in gesprek over de rol van young professionals binnen een organisatie, bezien vanuit de directie, de controller en de financial. Tijdens de bijeenkomst lichten we ook de Young Public Controllers opleiding, die in oktober van start gaat, verder toe.

Aanmelden via hetzijlstracenter@vu.nl. Je ontvangt dan voorafgaand aan het webinar de inlogggegevens. 

Vrijdag 25 september  
Promotie Vinitha Siebers ‘A Journey to Unravel Citizen Engagement’

Burgerparticipatie (het actief betrekken van burgers bij gemeentelijke taken en diensten) staat hoog op de agenda bij diverse gemeenten en zij zoeken actief naar manieren om burgerparticipatie te organiseren. Burgers hebben niet alleen een stem tijdens verkiezingen, maar ook kennis, expertise en capaciteit die vaker kan worden ingezet.

Ondanks de aandacht voor burgerparticipatie is de organisatie ervan voor gemeenten een uitdaging. Burgerparticipatie kent vele definities, methoden en praktijken, wat leidt tot variatie. Het promotieonderzoek van Vinitha Siebers richt zich op de manier waarop gemeenten in Nederland, Denemarken en Zuid-Afrika vorm geven aan burgerparticipatie en wat dit vraagt van de actoren raad, het college van burgemeester en wethouders, de ambtelijke organisatie en de samenleving.

De vormgeving van burgerparticipatie is niet eenvoudig: gedragsaspecten (motivatie, rol en gedrag betrokken actoren en leiderschap) en systeem aspecten (participatiemethoden en organisatiecultuur) spelen een rol. Deze aspecten staan niet los van elkaar en zijn voor interpretatie vatbaar. Gemeenten met een duidelijke motivatie, een methode die daarop voortbouwt, een cultuur die de aanpak ondersteunt en leiderschap die de verschillende aspecten verbindt, organiseren participatie herkenbaar en duidelijk. In gemeenten waarin deze aspecten onduidelijk zijn, heerst een ambigu beeld over de organisatie van participatie. Er ontstaat een verschillende aanpak van participatie en een zoektocht naar duiding en consistentie in deze aspecten. De conclusie is dat er geen standaard manier is om participatie te organiseren. Burgerparticipatie begint bij de gemeente zelf en de manier waarop raad, college van B&W en ambtelijke organisatie betekenis geven aan de aspecten die belangrijk zijn.

 

 

 

DECEMBER 2019

Donderdag 12 december
Zijlstra jaarcongres Expeditie Leiderschap & integriteit

Vrije Universiteit Amsterdam | 7 PE punten (voor EICPC, RA en RC) | Deelnamekosten € 90,- 

DIRECT AANMELDEN

Bekijk de uitnodiging en het programma

Programmaboekje


empty

OKTOBER 2019

    Discussiebijeenkomst 'Sturen vanuit vertrouwen'
    Donderdag 10 oktober, 14.30 - 17.00 uur
    Locatie: Stadskantoor Nieuwgein (Stadsplein 1, Nieuwegein)
    Aanmelden via hetzijlstracenter@vu.nl (o.v.v. bijeekomst Sturen vanuit vertrouwen)

De uitdagingen in de publieke sector worden steeds complexer. Binnen het sociale domein vanwege de decentralisaties, in het fysieke domein vanwege de nieuwe Omgevingswet en in het veiligheidsdomein vanwege de aanpak van ondermijning en radicalisering. Op al deze terreinen bestaat de roep om als organisatie meer samen, vanuit vertrouwen, met andere partijen op te trekken.

Dat vraagt om een transparante en flexibele opstelling van de betrokken partijen, maar deze dynamische aanpak kan tegelijkertijd botsen met de manier waarop de zaken intern georganiseerd zijn. De vraag naar Public Controllers groeit. Hoe gemeenten met deze uitdagingen om kunnen gaan, komt aan bod tijdens deze gezamenlijke discussiebijeenkomst van het Zijlstra Center (Vrije Universiteit Amsterdam), JS Consultancy en Famo Nederland. U bent van harte uitgenodigd met ons in gesprek te gaan.

Na een introductie op het thema door het Zijlstra Center volgen enkele voorbeelden uit de praktijk van sturen vanuit vertrouwen. Het doel van deze bijeenkomst is om ervaringen uit te wisselen en zo van elkaar te kunnen leren.

Programma

14.30 uur             Inloop
15.00 uur             Introductie op het thema, door dr. Tjerk Budding (Opleidingsdirecteur Public Controllersopleidingen Vrije Universiteit A’dam)
15.30 uur             ‘Control en vertrouwen bij de Jeugdzorg’, door Kars Davina (Public Controller JS Consultancy) en Ward Stadhouders (Managing Consultant Business Control JS Consultancy)
16.15 uur             Vertrouwen bij de gemeente Haarlem, door oud alumni van de YPC opleiding
16.45 uur             Afsluiting door Joachim van Hees (Adviseur Bedrijfsvoering, JS Consultancy)
17.00 uur             Borrel

JULI 2019

Seminar ‘Zuurstof in het systeem. Rechtmatigheid in een nieuwe tijd.’

Vrijdag 5 juli 2019, 11.45 – 17.00 uur | Vrije Universiteit Amsterdam |De Boelelaan 1105, Amsterdam | 4 PE punten (voor CPC, RA en RC) | Deelnamekosten (inclusief lunch) € 85,-
Programma met toelichting op de workshops
DIRECT AANMELDEN

Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw is (financiële) rechtmatigheid de dominante norm geworden bij de controle van overheidsrekeningen en –verantwoordingen. In de complexiteit en dynamiek van de moderne samenleving ervaren velen de uitwerking ervan als verstikkend. Er is behoefte aan extra zuurstof. De vraag is nu of het tijd wordt voor innovatie van de normstelling bij de controle van (financiële) overheidsverantwoordingen. Kan de regeldruk en ‘doorgeschoten control’ bij overheid en non-profitorganisaties worden teruggedrongen?

Op uitnodiging van het Zijlstra Center buigt het Expertforum 'Rechtmatigheid in een nieuwe tijd' zich al enige tijd over de vraag: Hoe komen we tot meer zuurstof in het systeem? De eerste ervaringen en bevindingen worden tijdens dit seminar gedeeld met betrokkenen vanuit de Rijksoverheid, lokale overheden, de Algemene Rekenkamer en decentrale rekenkamers en diverse zbo’s.

Programma

Vanaf 11.45 uur    
Ontvangst op de VU met lunch
12.30 - 13.20 uur
Plenaire start met Gerda van Dijk (het Zijlstra Center) en Arno Visser (Algemene Rekenkamer)
13.30 - 14.20 uur
Workshopronde I
14.30 - 15.20 uur
Workshopronde II
15.50 - 17.00 uur
Plenaire afsluiting met Alex Brenninkmeijer (Europese Rekenkamer en Universiteit Utrecht) en Gerda van Dijk 
17.00 uur
Afsluitend drankje

U bent van harte welkom, ook uw collega’s voor wie dit interessant kan zijn. Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden volgt snel.

JUNI 2019

 • Op donderdag 20 juni organiseren we met VanBerkel professionals het seminar Perspectief in Public Finance: Integriteit en Soft Controls
  Donderdag 20 juni | 13.30 – 21.00 uur | De Landgoederij, Bunnik | 5 PE punten | Deelname is kosteloos | Meer informatie en aanmelden

MEI 2019

 • Zijlstra PE dag op locatie: Verantwoordingsdag in Den Haag
  Woensdag 15 mei 2019, 10.00 – 17.00 uur | Den Haag | 6 PE punten |Meer informatie

 • Discussiebijeenkomst Doelgericht  risicomanagement. Een andere kijk op risicomanagement en control.
  Dinsdag 21 mei 2019, 14.00 – 17.00 uur | Waterschap Zuiderzeeland, Lelystad | 3 PE punten |Deelname is kosteloos | Aanmelden via hetzijlstracenter@vu.nl

Een bijeenkomst georganiseerd door het Zijlstra Center, PRIMO Nederland en het EICPC.

Controllers bij publieke organisaties zien risicomanagement als belangrijk onderdeel van hun werkzaamheden. Zij beschikken over de helikopterview die nodig is om het brede functioneren van een organisatie te bezien, om te volgen of de operationele en strategische organisatiedoelen bereikt worden en in kaart te brengen waar de mogelijke risicofactoren liggen. Met deze kennis, inzichten, expertise en vaardigheden kan de controller zich ontwikkelen tot essentieel verbinder tussen inhoud en integrale bedrijfsvoering.

Na een woord van welkom door de dijkgraaf van Zuiderzeeland, Hetty Klavers, geeft Tjerk Budding, opleidingsdirecteur van de Public Controllersopleidingen van de Vrije Universiteit Amsterdam, een academische blik op risicomanagement. Vervolgens licht Jack Kruf, directeur PRIMO Nederland, het door de Europese vereniging PRIMO Europe ontwikkelde FORTE-model toe, dat kan helpen om van een calculerende naar een meer holistische benadering en daarmee doelmatigere manier van risicomanagement te komen. Wouter Slob, directeur van Waterschap Zuiderzeeland, deelt vervolgens zijn ervaringen met de toepassing van dit model.

Voor wie?
De bijeenkomst staat open voor iedereen die zich bij gemeenten en lokale overheden als waterschappen en provincies bezig houdt met risicomanagement en control. Zowel controllers (of daaraan gerelateerde functies) als bestuurders zijn van harte welkom om aanwezig te zijn en mee te discussiëren.

APRIL 2019

 • Oratie prof. dr. Rob van Eijbergen, hoogleraar Intergriteit en kwaliteit van organisaties
  Vrijdag 12 april 2019 | 15.45 uur |Vrije Universiteit Amsterdam, Aula

MAART 2019

 • Zijlstra alumnimiddag, verzorgd door Joke van Saane, hoogleraar Religiestudies en Godsdienstpsychologie aan de VU, onder de titel: Geloofwaardig Leiderschap. 
  Voor alle alumni van het Zijlstra Center. Joke van Saane gaat tijdens haar lezing in op de vraag hoe inzichten uit de spirituele tradities goed leiderschap kunnen inspireren. Na afloop borrel.

  Donderdag 14 maart 2019 | 15.30 – 17.00 uur | Vrije Universiteit Amsterdam | Agorazaal 2| Aanmelden viahetzijlstracenter@vu.nl


NOVEMBER 2018

WKnop DIRECT AANMELDENoensdag 14 november
Zijls
tra jaarcongres Expeditie Governance
Vrije Universiteit Amsterdam | 7 PE punten (voor EICPC, RA en RC) | Deelnamekosten € 85,-
DIRECT AANMELDEN

Governance van (semi)publieke organisaties is sterk in ontwikkeling. Uit de lessons learned van de afgelopen jaren blijkt dat er behoefte is aan nieuwe perspectieven. Alsmaar meer regels hebben teveel tot afvinkgedrag geleid. Het wordt tijd om te zoeken naar nieuwe verhoudingen op bestuurlijk niveau waarbij waarden, het gedrag, de dynamics en de kritische tegenspraak meer aandacht krijgen. Strategisch partnerschap is zo’n nieuw concept waarin bestuur en intern toezicht zich, in verbinding met stakeholders, op een nieuwe manier tot elkaar verhouden. Uitgangspunt is het inhoudelijk debat en de strategische positionering, waarbij rolvastheid in rolbewustzijn verandert, met als uiteindelijk doel tot meer maatschappelijke waarde te komen.

Op het jaarcongres van het Zijlstra Center worden dit jaar onder de titel Expeditie Governance nieuwe perspectieven op governance in de publieke en non-profitsector nader verkend. Het ochtendprogramma bestaat uit de presentatie van wetenschappelijke papers; het middagprogramma uit workshops en een plenaire lezing waarbij vertegenwoordigers vanuit verschillende organisaties aan het woord komen:

Yvonne van Rooy, voorzitter Nederlandse Vereniging  van Ziekenhuizen (NVZ)
Paulina Snijders, lid van het College van Bestuur van Tilburg University
Ruud Klarenbeek, bestuurder JP van den Bent stichting 

UITGEBREIDE PROGRAMMA EN TOELICHTING OP DE WORKSHOPS

Aanmelden voor het congres

Indien u een uitnodiging met het uitgebreide programma wilt ontvangen, stuurt u een mailtje naar hetzijlstracenter@vu.nl.

OKTOBER 2018

Woensdag 31 oktober en donderdag 1 november
Zijlstra PE Tweedaagse: Public auditing en publieke verantwoording
VU | De Boelelaan 1105 | Amsterdam | 2 x 7 PE punten | Kosten: € 550,- per dag

De Zijlstra PE tweedaagse staat dit jaar in het teken van public sector auditing en de bijdrage die het kan bieden aan publieke verantwoording en goed openbaar bestuur. Laatste trends, thema's en ontwikkelingen worden via korte presentaties theoretisch ingeleid en geïllustreerd aan de hand van praktijkcases. Meer informatie

 

JUNI 2018

 • Vrijdag 22 juni, 14.00 – 16.00 uur, Eindhoven
  De veranderende rol van de controller en de impact van ICT
  Het Zijlstra Center organiseert in samenwerking met de FAMO, JS Consultancy en de beroepsvereniging voor Public Controllers, de EICPC, een interactieve middag in Eindhoven voor gemeentecontrollers over de veranderende rol van de controller en de impact van ICT. In het dynamische speelveld van de publieke sector maakt de functie van controller in allerlei opzichten een snelle groei door. U heeft te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken, hybride samenwerkingsverbanden, nieuwe en snellere communicatievormen en een razendsnel opkomende behoefte aan kennis en toepassing van IT (systemen). De bedrijfseconomische kijk op de zaken blijft nog steeds van onderscheidende waarde voor de controller, maar u dient daarnaast ook steeds meer als strategisch adviseur het gesprek te kunnen voeren met partners binnen en buiten uw organisatie. Na een korte inleiding door Tjerk Budding, directeur van de Public Controllersopleidingen van de VU, wordt in verschillende workshops verder ingegaan op de veranderende rol van de controller, de steeds belangrijker wordende rol van ICT en de implicaties daarvan voor de toekomst van het vak. Na afloop ontvangt u een kortingsvoucher voor het binnenkort te verschijnen boek van Tjerk Budding e.a. over dit thema. Vrijdag 22 juni, 14.00 – 16.00 uur, met aansluitend borrel | Stadhuis Eindhoven | 2 PE punten voor EICPC, NBA en VRC.
  Aanmelden 
 • Dinsdag 19 juni, 9.00 – 17.00 uur
  Zijlstra PEcursus De veranderende rol van de controller
  VU | De Boelelaan 1105 | Amsterdam |  7 PE punten | Kosten: € 550,- 
  Meer informatieMEI 2018

Vrijdag 25 mei 2018, 15.00 – 17.00 uur, Stadhuis Haarlem
De balans tussen control & vertrouwen

Zowel in de wetenschap als in de praktijk bestaat op dit moment het besef dat control(e) gedoseerd moet worden ingezet en dat meer control(e) geen garantie is voor een optimale beheersing van de bedrijfsvoering. We nodigen u graag uit om met ons van gedachten te wisselen over de balans tussen control en vertrouwen. Hoe kan een overheidsinstelling of maatschappelijke organisatie bijvoorbeeld vanuit een meer risicogerichte optiek werken? Hoe kan dat bijdragen aan een doelmatiger en doeltreffender controlbestel? En hoe wordt daar in de praktijk van de gemeente Haarlem vorm aan gegeven? We delen graag de ontwikkelingen op dit gebied en hoe die terugkomen in onze opleidingen op het gebied van Public Control.

Vrijdag 25 mei, 15.00 – 17.00 uur | Stadhuis Haarlem | 2 PE punten voor EICPC, NBA en VRC.
Aanmelden via hetzijlstracenter@vu.nl

Maart 2018

Woensdag 21 maart 2018, 15.45 uur
Oratie prof.dr.ir. Gerda van Dijk: Game of Thrones, regels en bedoelingen
VU | Aula | De Boelelaan 1105 | Amsterdam | Bekijk de uitnodiging

OratieGD2018I  OratieGD2018II


Februari 2018

Donderdag 15 februari 2018, 15.30 uur
Alumnibijeenkomst: lezing door Arno Visser over 'Controle en verantwoording in een netwerksamenleving'
VU | De Boelelaan 1105 | Amsterdam |
Deelname is kosteloos
2 PE punten

Aanmelding via hetZijlstraCenter@vu.nl


November 2017

Donderdag 16 november 2017
Lustrumcongres 'Control & Order'

VU | Auditorium | De Boelelaan 1105 | Amsterdam
Direct aanmelden

In het kader van het vijftienjarig bestaan van de opleiding voor controllers in de publieke en non-profitsector (CPC opleiding) aan de VU, organiseert het Zijlstra Center op donderdag 16 november het lustrumcongres 'Control & Order.  Rechtmatigheid en doelmatigheid in een nieuwe tijd.' Tijdens het congres staan we stil bij de vraag: Hoe kunnen we in control komen in een situatie van disorder? Waar kan control van toegevoegde waarde zijn, maar ook: waar liggen de grenzen van control? Hoe zorg je dat de rechtmatigheid de doelmatigheid niet gaat overheersen en daarmee innovatie en creativiteit in de weg staat? En welke vernieuwing van sturingsinstrumenten en gedrag is nodig om tot een situatie te komen die rigiditeit en willekeur voorkomt, maar ook voldoende bewegingsruimte biedt om tot de juiste aanpak te komen? U bent van harte uitgenodigd om deze feestelijke bijeenkomst bij te wonen.

Programma
Het congres bestaat uit drie onderdelen. ‘s Morgens vinden parallelsessies plaats waar wetenschappers  een presentatie verzorgen over recent uitgevoerd onderzoek op het gebied van public control, governance en leadership. Belangstellenden zijn uitgenodigd om hier als toehoorder en deelnemer aan de discussie bij aanwezig te zijn. Na de lunch zijn er workshops waarbij  op een interactieve manier maatschappelijke thema’s op het gebied van public control, governance en leadership worden besproken. De workshops sluiten inhoudelijk aan bij de vraagstukken waar vanuit het Zijlstra Center aan wordt gewerkt. Het congres sluit af met een plenair gedeelte met bijdragen van sprekers die ervaring hebben met het ‘in control brengen’ van hun organisatie:

Udo Kock, wethouder gemeente Amsterdam
Petra Lugtenburg, directeur Financiën en Control bij het ministerie van Defensie
Hanneke Schuiling, directeur-generaal rijksbegroting bij het Ministerie van Financiën

Meer informatie over de workshops    Direct aanmelden

 

Oktober 2017

 • Dinsdag 31 oktober 2017
  VOORLICHTINGSBIJEENKOMST alle Zijlstra opleidingen, om 16.00 uur op de VU

  Het Zijlstra Center verzorgt (postgraduate) onderwijs voor leidinggevenden, bestuurders, controllers, auditors, managers en toezichthouders in de (semi-)publieke sector die inhoudelijke verdieping of verbreding binnen hun vakgebied zoeken. Voor alle opleidingen geldt dat deze specifiek gericht zijn op de (semi-)publieke sector. Bestuurlijke en bedrijfseconomische principes in deze sector hebben een heel eigen uitwerking en dynamiek. Op 23 mei kunt u kennis maken met de opleidingen van het Zijlstra Center, zoals de opleiding tot Controller in de Publieke en non-profitsector, het Public CFO programma, de opleiding Publiek Leiderschap, de leergang Bestuur en Toezicht en de Masterclasses New Public Auditing. Aanmelden via hetzijlstracenter@vu.nl o.v.v. de opleiding(en) waarvoor u komt.    

Juli 2017

 • Woe 5 en do 6 juli 2017
  Zijlstra PE tweedaagse: Een effectieve Public Controller

  VU | Agorazaal 1 | De Boelelaan 1105 | Amsterdam
  Kosten: € 550,- per dag (u kunt u ook aanmelden voor een van de twee dagen)
  aanmelden via hetzijlstracenter@vu.nl   

  De functie van controller in de publieke sector maakt in allerlei opzichten een snelle groei door. De context waarin je werkt wordt complexer, de eisen en verantwoordelijkheden groter. Van jou als controller wordt verwacht dat je een breed gekwalificeerde professional bent die vanuit bedrijfseconomisch perspectief vooruit kan blikken, de juiste partners bij elkaar weet te brengen, belangen kan afstemmen en daarmee bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen. De Zijlstra PE tweedaagse richt zich dit jaar op de vraag: hoe kun je het beste invulling geven aan jouw rol als controller / (financieel) medewerker of adviseur? Welke dilemma's kom je tegen en hoe ga je daar in jouw praktijk effectief mee om? O.l.v. dr. Mattheus Wassenaar en Edwin Westphal CPC, hoofddocenten van het vak Public Controlling bij de CPC opleiding, reflecteren de deelnemers actief op hun eigen praktijksituatie en het eigen functioneren daarin. Deze cursusdag staat zowel bij de EICPC, de NBA, als de VRC geregistreerd.

Juni 2017

 • Donderdag 1 juni 2017
  Strategisch partnerschap: wat is wijsheid? Over bestuur en intern toezicht in het semipublieke domein
  Boekpresentatie van prof. dr. ir. Rienk Goodijk
  Aanvang: 15.30 uur
  VU | De Boelelaan 1105 | Amsterdam |
  Direct aanmelden*

  Rienk Goodijk lanceert in dit boek het uitgewerkte concept van strategisch partnerschap tussen bestuur en toezicht. Niet de procedurele omgang en de afvinkcultuur, maar het inhoudelijk debat en de strategische positionering staan daarbij centraal. De betere practices laten zien dat een dergelijke omgang tussen bestuur en toezicht, aan de ‘voorkant’ en in betrokkenheid met stakeholders, veel kan opleveren. Rolvastheid verandert in rolbewustzijn. Dat vraagt wijsheid.…
  De presentatie start met een introductie door de auteur zelf, waarna een panel van deskundigen, met onder andere Hans van der Molen (Algemeen directeur GITP) en Jaap Winter (Bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit), in gesprek gaat over het thema. We sluiten af met een borrel.

  * Aanwezig zijn bij de boekpresentatie is kosteloos. U kunt ook deelnemen aan de hele dag die we rond dit thema organiseren vanuit het Zijlstra PE programma (van 9.30 - 16.00 uur) à €550,-.

 • Donderdag 15 juni 2017
  Oratie prof. dr. Fieke van der Lecq
  Aanvang: 15.45 uur
  VU | Aula | De Boelelaan 1105 | Amsterdam |
  Meer informatie

 • Dinsdag 27 juni 2017
  Informatiebijeenkomst in Eindhoven: De balans tussen control en vertrouwen

  Eindhoven | Aanvang: 15.30 uur
  aanmelden via hetzijlstracenter@vu.nl   

  Zowel in de wetenschap als in de praktijk bestaat op dit moment het besef dat control(e) gedoseerd moet worden ingezet en dat meer control(e) geen garantie is voor een optimale beheersing van de bedrijfsvoering. Tijdens deze bijeenkomst willen we met u van gedachten wisselen over de balans tussen control en vertrouwen. Hoe kan een overheidsinstelling of maatschappelijke organisatie bijvoorbeeld vanuit een meer risicogerichte optiek werken? En hoe kan dat bijdragen aan een doelmatiger en doeltreffender controlbestel? We delen graag de ontwikkelingen op dit gebied en hoe die terugkomen in onze opleidingen op het gebied van Public Control. 

 • Woensdag 28 juni 2017, 9.00 - 12.00 uur
  Symposium 'De zorgcontroller aan zet'

  Naar aanleiding van het onderzoek naar de inrichting van de financiële functie bij zorginstellingen.
  aanmelden via hetzijlstracenter@vu.nl  

 • Woensdag 28 juni 2017
  Informatiebijeenkomst in Den Haag: Duurzame rechtmatigheid

  Den Haag| Aanvang: 15.30 uur
  aanmelden via hetzijlstracenter@vu.nl   

Mei 2017

 • Woensdag 10 mei 2017, 9.00 - 12.00 uur
  Symposium 'De onderwijscontroller aan zet'

  Naar aanleiding van het onderzoek naar de inrichting van de financiële functie bij PO en VO instellingen.
  aanmelden via hetzijlstracenter@vu.nl   

 • Dinsdag 23 mei 2017
  VOORLICHTINGSBIJEENKOMST alle Zijlstra opleidingen, om 16.00 uur op de VU

  Het Zijlstra Center verzorgt (postgraduate) onderwijs voor leidinggevenden, bestuurders, controllers, auditors, managers en toezichthouders in de (semi-)publieke sector die inhoudelijke verdieping of verbreding binnen hun vakgebied zoeken. Voor alle opleidingen geldt dat deze specifiek gericht zijn op de (semi-)publieke sector. Bestuurlijke en bedrijfseconomische principes in deze sector hebben een heel eigen uitwerking en dynamiek. Op 23 mei kunt u kennis maken met de opleidingen van het Zijlstra Center, zoals de opleiding tot Controller in de Publieke en non-profitsector, het Public CFO programma, de opleiding Publiek Leiderschap, de leergang Bestuur en Toezicht en de Masterclasses New Public Auditing. Aanmelden via hetzijlstracenter@vu.nl o.v.v. de opleiding(en) waarvoor u komt.     

April 2017

 • Donderdag 6 april
  EICPC jaarcongres 'Innovaties in de publieke sector'  

  't Oude Stadhuys, Gouda
  Met o.a. een lezing van prof. dr. Raymond Gradus over decentralisatie van taken als innovatie bij publieke organisaties
  Programma een aanmelden

 • Donderdag 13 april 2017, 15.00 - 18.00 uur
  Discussiemiddag Policy Governance 
  ‘strategisch partnerschap’
  Met prof.dr.ir. Rienk Goodijk en organisatiepsycholoog Hartger Wassink
  Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen de benaderingen? Hoe belangrijk is het, om een consequente werkwijze te hanteren voor bestuur en toezicht? Zijn er universele uitgangspunten voor ‘goed bestuur en toezicht’ te omschrijven? Tijdens deze middag gaan we op zoek naar een antwoord op deze, en andere vragen.
  VU | De Boelelaan 1105 | Amsterdam | Meer informatie via hetzijlstracenter@vu.nl

Maart 2017

 • Dinsdag 21 maart 2017
  Aanschuifcollege CPC opleiding, om 14.00 uur op de VU
  aanmelden via hetzijlstracenter@vu.nl      

Februari 2017

 • Dinsdag 7 februari 2017
  Aanschuifcollege CPC opleiding, om 14.00 uur op de VU
  aanmelden via hetzijlstracenter@vu.nl        
 • Donderdag 9 februari 2017, 15.00 uur
  Alumnibijeenkomst
  VU | De Boelelaan 1105 | Amsterdam | Agorazaal 1
  Deelname is kosteloos
  2 PE punten
  Een inspirerende lezing over Bruto Academische Waarde door Jaap Winter, voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit. Hoe zorg je als universiteit dat je niet alleen stuurt op cijfers en output (voldoende prestaties, publicaties in de juiste bladen), maar ook aandacht hebt voor de maatschappelijke doelstellingen en indicatoren waar het in een universiteit werkelijk om gaat? Gerda van Dijk, directeur van het Zijlstra Center, zal daarop reflecteren en het begrip in het bredere perspectief van de publieke en non-profitsector plaatsen. Na afloop borrel.
  Aanmelden voor deze alumnimiddag kan door een mail te sturen naar hetzijlstracenter@vu.nl

 • Vrijdag 10 februari 2017

  Masterclass EU Health Subsidies
  Utrecht
  I.s.m. ICODA. Met o.a. een bijdrage van Gerda van Dijk
  Volledig programma en inschrijven

Januari 2017

November 2016

 • Donderdag 10 november 2016, 13.00 - 17.00 uur
  Van Egtenlezing 2016
  : Perspectief in Public Controlling. De controller in een dynamische omgeving
 • VU | De Boelelaan 1105 | Amsterdam
  Deelname is kosteloos
  4 PE punten
  Meer informatie

Juni 2016

 • 28 en 29 juni 2016: PE tweedaagse: De controller als professional: hoe blijf ik staande in het mijnenveld van de moraal?
  Met: dr. Karin Lasthuizen, prof.dr. Ed Vosselman, dr. Arno Geurtsen 
  Wat doe je als de integriteit van de organisatie of het management in het geding komt? Hoe oefen je daar invloed op uit en hoe zorg je dat je zelf integer kunt blijven handelen als je in zo’n situatie terecht komt? Enerzijds word je als controller geacht het management en de toezichthouders te ondersteunen bij het opzetten, onderhouden en toetsen van een systeem van integriteitsbeheersing. Anderzijds word je zelf door buitenstaanders geacht als controller de meest rechte rug te hebben terwijl intern flexibiliteit wordt verwacht. Als controller bevind je je al snel in het mijnenveld van de moraal. Daarom een tweedaagse over ethiek en integriteit, waarbij we niet alleen over integriteitsdilemma’s praten, maar er ook mee aan de slag gaan. Aan de orde komen: een compliance versus een waardengestuurde benadering van integriteitsbeleid, ethisch leiderschap, omgaan met morele dilemma’s, en jouw weg vinden in het mijnenveld van de moraal.
  Inschrijven

 • Vrijdag 17 juni 2016:VU Lustrumconferentie 'Scenario's voor besturen'.
  De Vrije Universiteit Amsterdam heeft governance hoog op haar onderzoeks- en onderwijsagenda staan en organiseert op 17 juni van 12.00-17.00 uur de lustrumconferentie ‘Scenario’s voor besturen’ over integriteit, globalisering, bestuurbaarheid en leiderschap.
  Programma en inschrijven

Mei 2016

Maart 2016

 • Congres Nieuwe modaliteiten voor pensioenuitvoeringpensioencongres2mrt2016
  Het Zijlstra Center (VU/ FEWEB) en VU Law Academy organiseren een gezamenlijk congres over nieuwe modaliteiten in de uitvoering van pensioenregelingen. De nieuwe vehikels van het OFP in België en het APF in Nederland hebben het uitvoeringslandschap verrijkt. Hoe werken zij in de praktijk, wat zijn de verdere mogelijkheden en waar liggen de grenzen?  
  Meer informatie

Februari 2016

 • Promotie W.P.M. van Erp - Accounting as Actor in Health Care. Different translations of management accounting and control systems in the Dutch sector of nursing homes, homes for the elderly and home care
  Promotors: prof.dr. F.A. Roozen, prof.dr. E.G.J. Vosselman
  Meer informatie

Januari 2016

 • Dinsdag 12 januari 2016: Zijlstra ALUMNIDINER
  Cultuur– en Congrescentrum Antropia in Driebergen
  Vanaf 17.00u aperitief; diner om 18:00u
  aanmelden via hetzijlstracenter@vu.nl

November

 • Donderdag 12 november 2015, 15:45u Oratie prof.dr.ir. Rienk Goodijk & Van Egtenlezing 2015 logo hZC 2015
  VU | De Boelelaan 1105 | Amsterdam
  Deelname is kosteloos
Openbare plechtigheid waarin Prof. dr. ir. Rienk Goodijk ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding als hoogleraar Governance in de (semi-)publieke sector, een rede zal uitspreken getiteld:“Van afvinken naar aanspreekbaarheid. Over deugdelijke governance in de semipublieke sector”.

Voorafgaand aan de zitting worden in het kader van de Van Egtenlezing 2015 een aantal workshops door het Zijlstra Center georganiseerd (start 14.15u), waarvoor u zich hier kunt aanmelden.

1. Voorbij de gekwantificeerde organisatie
door dr. Arno Geurtsen en prof. dr. Ed Vosselman
Geen enkele organisatie kan meer ontkomen aan kwantificering van prestaties en aan afrekening, zo lijkt het. Maar rekenschap en becijfering hebben evenwel allerlei onverwachte en soms paradoxale effecten; effecten die niet alleen leiden tot slecht prestaties, maar ook tot integriteitsproblemen. De vraag is nu wat bestuurders er aan kunnen doen. Hoe kunnen we voorbij de gekwantificeerde organisatie komen?

2. Hoe gaan gemeenten zorgen voor een rechtmatige en betrouwbare verantwoording na de decentralisatie?
door prof. dr. Raymond Gradus 
Sinds 1 januari 2015 zijn de decentralisaties van Jeugdwet, WMO 2015 en Participatiewet naar de gemeenten een feit. De jaarrekening voor 2015 bevat vanwege de decentralisaties in het sociale domein circa 8 miljard euro extra waarvan de getrouwheid en rechtmatigheid moeten worden vastgesteld. Onlangs heeft de NBA geconstateerd dat er nog veel knelpunten zijn en aangedrongen op een gemeentelijk actieplan. Anders voorziet zij dat meer dan in het verleden de begrotingen niet goedgekeurd zullen worden. In deze workshop zal een ander in perspectief worden geplaatst en tevens ingegaan worden op de vraag hoe sommige gemeenten en hun controller vervolg geven aan deze brief.

3.     Public Auditing, een stimulerende interventie
door dr. Ronald Stevens
De vraagstukken voor publieke organisaties zijn complex. Kan een audit bijdragen aan het lerend vermogen van een organisatie? Zo ja, hoe geef je dat inhoud en vorm. Tijdens de workshop verkennen we een viertal perspectieven op public auditing door een koppeling te leggen met de eigen praktijk.

4. Public Controlling
door dr. Tjerk Budding
Door diverse wetenschappers wordt geconstateerd dat voor toekomstbestendige organisaties bestaande organisatie- en bestuursmodellen niet meer adequaat werken. Organisaties zouden flexibeler georganiseerd moeten worden. Van Dijk en Peters (2011) leggen hierbij ook het verband met de levenscyclus van organisaties. Veelal is een groei te constateren van chaotisch en dynamisch via systematisch naar rigide. In deze workshop willen we op interactieve wijze nagaan wat de public controller ertoe kan bijdragen om de organisatie flexibel te houden (of te krijgen).

5.     Complexe omgevingen
door dr. René Grotens
De omgeving waarin publieke leiders opereren wordt steeds complexer. In de literatuur worden nieuwe leiderschapsconcepten aangeboden, die antwoord geven op deze verandering. De vraag is echter in hoeverre deze nieuwe leiderschapsconcepten in de publieke sector gemeengoed zijn. Tijdens de workshop wordt niet alleen vanuit onderzoek, maar ook vanuit de praktijk van de deelnemers gereflecteerd op leiderschap in complexe omgevingen.

6.    Weten we wat we sturen in het Sociaal Domein?
door dr. Pieter Veen, dr. mr. Hans Bosselaar en Clement van der Klooster MSc
In het Veranderlab Sturing Sociaal Domein (VSSD) onderzoeken we met 11 gemeenten de voortgang van de transformatie. Sinds januari 2015 volgen we bij elk van deze gemeenten een onderdeel van hun praktijk in de sturing van het sociaal domein. De deelnemers zijn hierbij mede-onderzoekers van die praktijk. Van de sturing van wijkteams, cultuur en gedragsverandering tot inkoop. We zijn over de helft van het onderzoek. Naast het delen van de eerste bevindingen en observaties verkennen we graag met u de interpretaties hiervan (bijvoorbeeld van succes en falen).

AANMELDEN

September

 • September - november 2015  | cursus Intern en Extern toezicht
  VU | De Boelelaan 1105 | Amsterdam
  Kosten: € 1.500,- voor 4 vier intensieve themabijeenkomsten (op vrijdagmiddag van 13.30-18.30u).

  De uitdaging van toezicht op het borgen van publieke belangen, moet begrepen worden binnen de context van de sterk veranderende omgeving waarbinnen wij als samenleving de maatschappij proberen te ordenen. De focus in de cursus Intern en Extern Toezicht ligt vooral op de semipublieke sector, op onderwijs, de gezondheidszorg en woningcorporaties. Tijdens de cursus verkennen wij vragen zoals: wanneer is een organisatie betrouwbaar voor de toezichthouder? Wanneer kunnen burgers, klanten, erop vertrouwen dat risico’s worden beheerst en kwaliteit wordt geleverd? Welke combinatie van vertrouwen en control zijn nodig voor goed toezicht? Wanneer kunnen en willen besturen de verantwoordelijkheid nemen om zich maatschappelijk verantwoord te gedragen? Welke factoren zijn hierop van invloed? Naast beantwoorden van deze vragen, bespreken de verschillende actoren die toezicht houden in het gehele toezichtarrangement. De nadruk ligt op het interne toezicht door de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen en het externe toezicht dat wordt uitgevoerd door rijksinspecties, provinciale of gemeentelijke toezichthouders, of marktautoriteiten. In de vier bijeenkomsten behandelen we relevante wetenschappelijke literatuur, die wordt toegepast op (actuele) casussen uit de praktijk, mede ingebracht door de deelnemers.
  Meer informatie en programma

Juli

 • Vrijdag 10 juli 2015, 15:00 - 17:00u, Workshops + boekpresentatie ‘Public Leadership, de stand van zaken’
  VU | Zaal 2A-00 | De Boelelaan 1105 | Amsterdam

  feestelijke presentatie van het boek Publiek Leiderschap, een gezamenlijke publicatie van de Leadership Quest van het Zijlstra Center (VU). Het eerste exemplaar zal worden aangeboden door Prof. Willem Verschoor, decaan van de Faculteit voor Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, VU aan de heer drs. Peter van der Meer MBA, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het OLVG ziekenhuis te Amsterdam. 
  PROGRAMMA & AANMELDEN

April

 • Woensdag 15 april 2015
  9.00 - 17.30u
  PE dagDe controller als professional: hoe ga ik om met lastige kwesties?
  Met:
  Ed Vosselman (VU, hZC) en Karin Lasthuizen (VU, bestuurswetenschappen)  
  VU | Agora 1 | De Boelelaan 1105 | Amsterdam
  Meer informatie


 • Donderdag 16 april 2015
  EICPC JAARCONGRES 2015 - De Controller van de toekomst
  Korporaal van Oudheusdenkazerne | Hilversum
  9:30 - 17:00u
  Meer informatie

  Inschrijven (toegangsprijs: € 300,- ; niet-EICPC leden: € 500,-)

Maart

 • Dinsdag 17 maart 2015, 15:30 - 17:30u Kwestie van vertrouwen: Wetenschap: onafhankelijk en integer?
  Debat met o.a. Gerda van Dijk, Bas Haring en Jaap Seidell
  VU | Auditorium | De Boelelaan 1105 | Amsterdam
  Deelname is kosteloos
  Meer informatie en aanmelden

 • Woesdag 18 maart 2015: Seminar Toezicht & aansprakelijkheid
  9:30 - 17:00u
  VU | Auditorium | De Boelelaan 1105 | Amsterdam

  De toezichthouder staat onder druk: de samenleving verwacht steeds meer van intern toezicht. Recent is daar het wetsvoorstel bijgekomen met een algemene regeling ten aanzien van de persoonlijke aansprakelijkheid van de toezichthouder en commissaris. Toezichthouders zijn privé met hun vermogen aansprakelijk als ze ‘het niet goed doen’. Dit seminar over de gevolgen daarvan, met interessante sprekers uit de wetenschap en praktijk wordt georganiseerd door het Zijlstra Center (VU), VTOI en de Nieuwe Commissaris. Meer informatie

  Toegangsprijs: € 550,- (VTOI-leden: € 495,-)
  AANMELDEN

Januari

 • Dinsdag 13 januari 2015: ALUMNIDINER
  Cultuur– en Congrescentrum Antropia in Driebergen
  Vanaf 17.00u aperitief; diner om 18:00u
  aanmelden via info@hetzijlstracenter.nl

December

 • Dinsdag 16 december 2014, 17:00u
  Voorlichtingsbijeenkomst CPC opleiding (start januari 2015)
  Voorlichtingsbijeenkomst Public Auditing opleiding (start januari 2015)
  aanmelden via info@hetzijlstracenter.nl

November

 • Donderdag 6 november 2014
  banner 5 jaar hZC
  LUSTRUMBIJEENKOMST 5 JAAR HET ZIJLSTRA CENTER / VAN EGTENLEZING 2014

  Grenzeloze Instituties.
  Van Parade naar Waarde


  VU | Auditorium | De Boelelaan 1105 | Amsterdam
  TOELICHTING EN PROGRAMMA
  DIRECT AANMELDEN >

September

Augustus

 • Donderdag 28 augustus 2014
  Voorlichtingsbijeenkomst Veranderlab Sturing Sociaal Domein
  16:00 – 18:00u, Vrije Universiteit, Boelelaan 1105, Amsterdam
  Aanmelden: info@hetzijlstracenter.nl

  Meer informatie: Dr. Pieter M. Veen (020 598 6191)

Op zoek naar kennis en ervaring met de wens te blijven leren en bereid te delen? We starten vanuit het Zijlstra Center (VU) een Veranderlab gericht op Sturing in het Sociaal Domein. Want de grote veranderingen in het Sociale Domein raken niet alleen uw burgers en de professionals in uw gemeente, maar ook uw eigen praktijk van sturen en managen. De beoogde ‘transitie en transformatie’ vraagt om het realiseren van publieke waarde en het geven van ruimte om professionals ‘in hun kracht te zetten’.

In het Veranderlab Sturing Sociaal Domein brengen we de nieuwste wetenschappelijke inzichten, geven ondersteuning bij uw sturingsvraagstuk en willen we met u vorm en invulling geven aan de sturingspraktijk die hierbij past.

Het Veranderlab is een bijzondere werkvorm waarin wetenschap en praktijk samenwerken en elkaar versterken. Wetenschappers dragen ingrediënten aan in de vorm van theorie, analyses en discussievragen, en begeleiden u in het samen met collega’s onderzoeken van effectieve sturingspraktijken. In de BROCHURE wordt de achtergrond en aanpak van het Veranderlab nader toegelicht.

Juni

 • 18 en 19 juni 2014
  tweedaagse PE cursus
  voor alumni-studenten in het kader van het Zijlstra PE programma
  Thema:  ‘Goed bestuur in de publieke sector en de rol van controllers en auditors’ 

Docenten en sprekers uit het veld zullen vanuit diverse invalshoeken op dit actuele thema ingaan en de relevante ontwikkelingen voor auditors en controllers op dit gebied bespreken. Martin Dees zal als dagvoorzitter optreden en heeft een interessant programma samengesteld. De cursus vindt plaats op de Vrije Universiteit en staat geregistreerd bij het EICPC en de NBA/VRC. U ontvangt 8PE punten per dag.  

U bent van harte welkom!

Ook als u niet deelneemt aan het Zijlstra PE programma staat inschrijving voor deze tweedaagse cursus voor u open. De kosten voor deelname bedragen € 500,- voor twee dagen (en € 300,- voor een dag). Aanmelden kan door het ingevulde en ondertekende formulier digitaal (info@hetzijlstracenter) of per post te sturen naar:

Vrije Universiteit
FEWEB / Het Zijlstra Center
Antwoordnummer 2914
1000 SN Amsterdam

April

 • Donderdag 10 april, 10.00 - 18.00u
  EICPC Jaarcongres 2014: 'Samenwerking tussen controller, auditor en toezichthouder; lessons learned.'

  Locatie VU | Aula | De Boelelaan 1105 | Amsterdam
  Dagvoorzitter: Mevrouw J.M.van Zanen-Nieberg RA, directeur Audit Dienst Rijk  

  Programma en inschrijven

 

Maart

 • Vrijdag 21 maart, 16.45u
  Oratie prof. dr. ir. Gerda van Dijk Organisatie Ecologie: Eenvoud in Complexiteit'.

  Locatie Universiteit van Tilburg | Aula | Warandelaan 2 | Tilburg

  Meer informatieFebruari

 • Dinsdag 11 februari 2014, 15.45 – 18.00: Promotie Kim H.J. van Eijck  

  Crafting Spaces, Strategies of Social Entrepreneurs for Managing Agendas

Locatie VU | Aula | De Boelelaan 1105 | Amsterdam

Promotoren: prof.dr. G.D. Minderman en prof.dr. M. Noordegraaf


Als onderzoeker en docent bij het Zijlstra Center heeft Kim van Eijck ruim vijf jaar onderzoek gedaan naar maatschappelijk ondernemerschap en de creatie van maatschappelijke waarde door organisaties in het Nederlandse middenveld. Hij is gefascineerd door de gedachte dat deze organisaties de speelruimte krijgen of moeten hebben om in netwerken vast te stellen welke maatschappelijke behoeften er toe doen. In zijn proefschrift laat hij zien hoe managers in het onderwijs en sociale huisvesting hun praktijken uitbreiden naar het managen van agenda’s van maatschappelijke behoeften.

Hij presenteert een gedetailleerde analyse van het strategische gedrag van deze managers en de institutionele druk waar zij in hun dagelijkse praktijk mee geconfronteerd worden. In deze analyse verklaart hij hoe en waarom slechts enkele managers in staat zijn om deze agenda’s te managen. Hij voorspelt meer overheidsbemoeienis zolang middenveldmanagers en de organisaties die zij vertegenwoordigen niet in staat zijn om hun strategische repertoire uit te breiden. Tegelijkertijd laat hij ook zien hoe managers dit kunnen voorkomen, door lokale maatschappelijke behoeften als uitgangspunt te nemen in hun gedrag en de afwegingen die zij maken in lokale netwerken.   

Na afloop van de verdediging is er een receptie in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit. 

 Aanmelden voor deze middag kan door een e-mail te sturen (o.v.v. promotie Van Eijck) naar info@hetzijlstracenter.nl.

 

Januari

 • 29 januari 2014: Slot Symposium Strategisch Risico Management

  Locatie  VU | Auditorium | De Boelelaan 1105 | Amsterdam
   
  Ter afsluiting van anderhalf jaar inspirerende workshops in het kader van het Veranderlab Strategisch Risicomanagement bij gemeenten, organiseert het Zijlstra Center een afsluitend symposium. De ontwikkelde kennis en ervaringen over het risicomanagement van gemeenten inzake jeugdzorg, uitwisselen en leren in cases, willen we graag met u delen. Dit zijn verhalen over praktijken bij deelnemende gemeenten en hoe die veranderen door ideeën, gezamenlijke benadering, inspiratie en hard werken. We bieden een werkwijze en vragen (!) aan om ermee aan de slag te gaan.
   
De elf deelnemende gemeenten*, het ZijlstraCenter en het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement geven hun antwoorden op de vraag: “Hoe creëer je een praktijk binnen een specifieke organisatie waarin men nieuwsgierig is naar risico’s, openheid durft te geven en risico’s bespreekt, sceptisch is ten opzichte van instrumenten die het makkelijk zouden maken, en tegelijkertijd niet moeilijker wil doen dan nodig?

Programma

14:00     ontvangst / registratie  (koffie/thee)
14:30      Opening door voorzitter Maarten Ruys  (gemeentesecretaris Groningen)
14:45     Keynote speaker: Dr. David Hancock (in het engels)
15:30     Korte break
15:35     Het Veranderlab: van praktijk naar wetenschap en terug  (Ed Vosselman)
15:50     filmpje: Het Veranderlab in actie
16:00     Resultaten Veranderlab Strategisch Risicomanagement (Pieter Veen)
16:20     Aanbieding eerste exemplaar van de publicatie
16:30     Sluiting en Borrel tot 18:30  

Gastspreker van de middag:  Dr David HancockMBA CEng FCIPD FAPM
(Head of Risk & Benefits, Transport for London & Visiting Fellow Cranfield University, School of Management)

David is auteur van het boek Tame, Messy and Wicked Risk Leadership, een praktische handleiding voor een discursieve werkwijze voor risicomanagement met impact op de strategie van de organisatie. Hij was risicomanager bij de bouw van Terminal 5 van Heathrow en nu de risicomanager voor het metro-, trein- en busvervoer in Londen. Hierbij was hij onder meer belast met de verantwoordelijkheid voor Risk & Value van het openbaar vervoer tijdens de Olympische Spelen in Londen. In 2008 won hij de Risk Manager of the year Award by ALARM (National Forum for Risk Management in the Public Sector)

U kunt u aanmelden door een email te sturen naar: info@hetzijlstracenter.nl o.v.v. uw naam, functie en e-mailadres.

* Deelnemende gemeenten 1e Veranderlab: Almere, Amersfoort, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Haarlemmermeer, Heemskerk, Nijmegen, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, en Zaanstad.  
 

 • Woensdag 8 januari 2014, 13.45u: Promotie Berit Lindemann 

Lost in Translation. How public professional services reconfigure professional practices

Locatie UU | Academiegebouw | Domplein 29  | Utrecht

Promotoren: prof.dr. M. Noordegraaf en prof. dr. E. Vosselman

Het proefschrift Lost in Translation. How public professional services reconfigure professional practices dat Berit Lindemann (onderzoeker en docent bij het Zijlstra Center) op 8 januari 2014 aan de Universiteit Utrecht verdedigt, biedt waardevolle inzichten voor wetenschappers, beleidsmakers en professionals in de praktijk. Lost in Translation biedt inzicht in hoe New Public Management (NPM) hervormingen worden vertaald in de praktijk, rekening houdend met de ‘agency’ van alle betrokken actanten. Het concept ‘vertaling’, het belang van verbondenheid en professionele co-configuratie geven belangrijke aangrijpingspunten voor relevante betrokkenen in publieke diensten om lokaal tot betekenisvolle en werkbare hervormingen van publieke diensten en professionele praktijken te bevorderen.

Meer informatie

 

November

 • 7 november: Van Egten Lezing 2013
  Locatie  VU | Auditorium | De Boelelaan 1105 | Amsterdam 

Met uitreiking van de Public Control Talent Award

Spreker: Prof. dr. Jean Hartley

Jean Hartley is Professor of Public Leadership in the Department of Public Leadership and Social Enterprise at the UK’s Open University Business School. 

foto prof. Jean HartleyProfessor Hartley has contributed to the field of public leadership and management for two decades through research, teaching and development work.  Her research has shaped some of the thinking and ideas in the field, for example the value and use of political astuteness skills among public servants, the interplay between political and managerial leadership, and innovation in governance and public services.  She has written six books and numerous articles on public leadership and management. 

Programma en aanmelden

 

Oktober

 • Dinsdag 8 oktober: Treasury Seminar ‘Hoe heurt het’ met Prof. dr. Arco van de Ven RA, prof. dr. Hans Leenaars RA e.a.  
  Locatie  VU | Atrium | De Boelelaan 1105 | Amsterdam 
  Deelname : € 200,-

Hoe weet u als controller of qua treasury of de organisatie onder 'control' is? In het seminar zullen de do's en donts van treasurymanagement aan de orde komen en wordt ingegaan op de vraag: hoe kunt u als controllers grip krijgen op de treasuryfunctie?

Programma en aanmelden

September

 

 • Module: Intern en Extern Toezicht
  Locatie  VU | Metropolitan | Buitenveldertselaan 3  | Amsterdam 

Politiek en maatschappelijk is er een roep om meer en beter toezicht, zowel intern als extern. Tegelijkertijd wordt er geklaagd over de hoge regeldruk. In deze module wordt kritisch gekeken naar de uitdaging van intern toezicht (door de raad van toezicht) en extern toezicht (door inspecties en marktautoriteiten) en hun onderlinge relatie. Wij betrekken hierin ook de rol van interne control- en auditsystemen en certificaten. De module bestaat uit een serie van vier bijeenkomsten (september / oktober 2013) waarin de nieuwste inzichten van het vakgebied aan bod komen. Enerzijds door de wetenschappelijke expertise van de docenten en anderzijds door de toepassingsgerichte opdrachten die de deelnemers zelfstandig en groepsgewijs uitvoeren.

Intern en Extern Toezicht wordt verzorgd voor een groep van professionals ter grootte van minimaal 10 deelnemers - maximaal 20 deelnemers.

Docenten:
dr. ir. Frédérique Six
Universitair docent en specialist op het gebied van governance vraagstukken, inspectie, toezicht en handhaving. Six is tevens voorzitter van bestuur Stichting Beurzenfonds UWC.

prof. dr. mr. Goos Minderman
Hoogleraar Public Governance en Public Law, directeur van Het Zijlstra Center.


Inschrijven en volledig programma  

 

Juni

 • Donderdagmiddag 13 juni 2013: boekpresentatie ‘Waar is de raad van toezicht? Deel III De Zijlstra-verklaring van ambitieus toezicht’
  Locatie: Eerste Kamer, Den Haag

Wat is de omvang en reikwijdte van de taak en verantwoordelijkheid van raden van toezicht? Wat willen toezichthouders zelf doen ter kwaliteitsverbetering? Hoe hoog legt men de lat voor zichzelf?

Om daadwerkelijk te leren van de in het recente verleden gemaakte fouten en deze strategisch aan te wenden, heeft het Zijlstra Center met een brede groep toezichthouders gesprekken gevoerd. Deze toezichthouders hebben een ambitieniveau geformuleerd en willen constructief bouwen aan de professionalisering van hun functie en rol. In deze gesprekken kwamen veel dilemma’s uit de praktijk aan de orde. Ambities formuleren is deze dilemma’s willen overwinnen door op een ander niveau te denken en daarop te koersen. Met dit onderzoek brengt het Zijlstra Center die ambities in kaart. In het boek ‘Waar is de raad van toezicht? Deel III De Zijlstra-verklaring van ambitieus toezicht’ staan alle resultaten van het onderzoek. Ter gelegenheid van de lancering organiseert het Zijlstra Center op donderdag 13 juni, in de Eerste Kamer, een seminar over intern toezicht in de semipublieke sector.

Bent u een toezichthouder met (of op zoek naar) ambitie? Graag nodigen wij u uit om het seminar (kosteloos) in een passende ambiance bij te wonen en deel te nemen aan de discussie. Aanmelden (noodzakelijk!) via de website van Ambitieus Toezicht.  

 

 

 

Mei

 • Woensdag 8 mei: Seminar 'Uitvoering op afstand?', over governance van ZBO’s 
  Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105 Amsterdam, zaal Agora 1,  13:30 - 16:30.

  De huidige regering zet in haar regeerakkoord vraagtekens bij de bestuursvorm ZBO. Zij wil de uitvoering van publieke taken uitbesteden of overlaten aan agentschappen. Indien men toch kiest voor een ZBO, dan kan deze bestuursvorm zich beperken tot het bestuur van de organisatie. Gaat deze ontwikkeling echter niet voorbij aan de vooruitgang die ZBO’s hebben geboekt? Door hun grotere zelfstandigheid zijn ZBO’s zich immers als gehele organisatie gaan richten op publieke dienstverlening. Ze zijn hierin gaan excelleren en nemen de lead in de ontwikkeling van innovatieve methoden en technieken. ZBO’s werken hiertoe ook al jaren nauw samen. Deze samenwerking zorgt achter de schermen voor grote efficiency in de uitvoering van publieke diensten. Moet de minister meer bevoegdheden krijgen ten aanzien van de taakuitvoering door ZBO’s? Moeten ZBO’s Raden van Toezicht houden, moet het toezicht door de Minister worden uitgeoefend of moeten ZBO’s maar helemaal opgeheven worden? Wie wordt daar beter van? Sprekers: o.a. prof. dr. Hans Bossert (hoogleraar Management Control Vrije Universiteit), prof. dr. Sandra van Thiel (hoogleraar Bestuurskunde Radboud Universiteit), drs. Pierre Heijnen (Tweede Kamerlid PvdA), mr. Dr. Anne-Wil Duthlers, (Eerste Kamerlid VVD), drs. Erry Stoové (president ISSA en voormalig voorzitter RvB van de SVB) en prof. mr. Roel Bekker (voormalig Programma-SG vernieuwing Rijksdienst)

  Kosten: €150 p.p. excl. BTW

  Aanmelding en informatie: mr. drs. Teun Sluijters (t.sluijters@vu.nl)

 

Maart

 • Woensdag 13 maart 2013 :Symposium ‘Decentralisatie Jeugdzorg in het Veranderlab’ 13.00 - 17.00u; Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam, zaal Agora 1

Het bestaande risicomanagement heeft in de praktijk de vorm gekregen van verantwoording en legitimatie, want de organisatie wil gedekt zijn tegen overtreding van de governancecode en wet- en regelgeving met instemming van de accountant. Maar organisaties willen ook steeds meer op strategisch niveau sturen op de kansen en bedreigingen voor de doelstellingen. Hoe kan de praktijk van risicomanagement worden aangepast om meer strategische betekenis te ontwikkelen?

In samenwerking met elf gemeenten (waarvan negen 100.000+) en het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) is het Zijlstra Center het Veranderlab Strategisch Risicomanagement gestart. Dit Veranderlab heeft tot doel de gemeenten te ondersteunen en te bestuderen bij de vorming van hun praktijk van discourse op de MT-tafel over complexe problematiek en risico’s als antwoord op te gemakkelijke oplossingen.

Het Veranderlab organiseert een Symposium met als thema de decentralisatie jeugdzorg. De decentralisatie jeugdzorg is een operatie die van grote maatschappelijke betekenis is voor de gemeenten en natuurlijk financieel van groot belang. Bovendien zijn er vele organisaties betrokken en moeten gemeenten hierin hun positie bepalen. Er is een hoge graad aan complexiteit en keuzes zijn onvermijdelijk. Het symposium gaat in op de vraag: hoe krijg je in zo’n situatie de relevante dilemma’s in beeld ?

januari 2013

 • Donderdag 17 januari 2013 : Start Cohort 2013 CPC opleiding + alumnidiner
  Locatie: Hotel Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, Doorn
 • Januari 2013: Diverse rondetafelgesprekken over intern toezicht
  Locatie: Baarn van 16.00 uur tot 19.00 uur

Het functioneren van raden van toezicht binnen de Nederlandse semipublieke non-profit sector is een hot item. De vele problemen die zich de laatste jaren hebben gemanifesteerd, benadrukken de noodzaak van een maatschappelijke discussie omtrent de versterking van de checks and balances. Daarom organiseert het Zijlstra Center in de maand januari 2013 een aantal rondetafelgesprekken met elk een eigen thema.

Voor deze rondetafelgesprekken is het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit op zoek naar toezichthouders die de ambitie hebben om bij te dragen aan verandering. Het gaat om toezichthouders die gemotiveerd zijn zich te ontwikkelen en de kwaliteit van het toezicht te verbeteren. Het doel van deze gesprekken is namelijk om het ambitieniveau van toezicht te formuleren en de grenzen van het toezicht zichtbaar te maken. Er komen daarbij vragen aan de orde als: Hoe verkrijgt de interne toezichthouder informatie over de bedrijfsvoering? Hoe wordt de rol van werkgever ingevuld en hoe gaat hij om met interne spanningen?

Alle gesprekken vinden plaats in Baarn van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Overzicht data en thema's >>

Aanmelden
Heeft u interesse in deelname aan dit project? Geef dan uw voorkeur aan voor maximaal twee thema’s, door een mail te sturen naar info@hetzijlstracenter.nl of door u op te geven via www.ambitieustoezicht.nl. Er kunnen maximaal 50 deelnemers aan tafel zitten, vanuit alle sectoren van de non-profitsector. Daarom zal bij overschrijding van het aantal aanmeldingen een selectie worden gemaakt uit de aanmeldingen, waarbij de branchevertegenwoordiging en diversiteit de uitgangspunten zijn. Op basis van deze selectie ontvangt u eventueel een uitnodiging voor deelname.