INFORMATIE OVER DE CONTOUREN VAN DE NIEUWE VU-VBA OPLEIDING INVESTMENT MANAGEMENT


English speakers are kindly requested to visit the English page for more information.

De VU-VBA opleiding Investment Management gaat veranderen. Belangrijke redenen hiervoor zijn enerzijds de fusie tussen de verenigingen CFA Netherlands en VBA en anderzijds het aantrekkelijker maken van de opleiding voor een bredere doelgroep.

Modulaire opzet

De VU zal een programma aanbieden dat modulair van opzet is. Dat betekent dat inschrijving t voor zowel individuele modules, groepen van modules (zogenaamde ‘tracks’) als voor alle modules (wat recht geeft op de RBA-titel) mogelijk is. Alle modules worden getentamineerd en voor elke individuele module waarvoor u aan de verplichtingen heeft voldaan krijgt u een CFAVBA-VU certificaat. Wanneer u alle acht modules haalt krijgt u het recht op de RBA-titel. Alle modules zijn op academisch niveau, maar de academische master of science-titel wordt niet meer toegekend.
Elke module heeft een studiebelasting van 6 ECTS (dat staat voor 168 uur). Dit is inclusief lessen, voorbereiding cases en het lezen van literatuur. Elke module bestaat uit 5 lesdagen. Deze fysieke meetings zijn een keer per twee weken, vermoedelijk op de maandag. Wij bekijken de collegetijden nog. Dit kan zijn vanaf 10.00 AM tot 18.00 PM, of in de middag beginnen (bijvoorbeeld 15.00 uur) en het begin  van de avond (bijvoorbeeld tot 21.00 uur).

Onderwijsvorm

Qua inhoud zal de nieuwe opleiding weinig lijken op het CFA-programma. Wij gaan bij elke module uit van een zekere basiskennis (op CFA 1 niveau) en zullen de inhoud afstemmen op de Europese/Nederlandse situatie. De basiskennis zal zoveel mogelijk worden verschaft door middel van online video’s. Deze zullen mogelijk niet direct bij aanvang beschikbaar zijn, maar dit zal worden ondervangen door passende literatuur. In principe zal iedere eerste bijeenkomst (dag) van een module worden besteed aan een samenvatting van de basiskennis. In de  fysieke bijeenkomsten die na de basisstof komen is er ruimte voor kennisoverdracht, maar is ook meer aandacht voor interactieve lesvormen zoals cases, games en individuele opdrachten.

Inhoud

De onderwerpen voor het eerste jaar, waarin wij hopen te starten eind januari 2020, zijn achtereenvolgens:


• Market set-up ( ‘Toezicht, Wet- en Regelgeving en Ethiek’);
• Client set-up;
• Advanced asset allocation;
• Balance sheet management. 


In de module ’Market set-up’ staat relevante wet- en regelgeving (zowel voor fundmanagers, pensioenfondsen als verzekeringsmaatschappijen en (private) banks), communicatie met toezichthouders en ethiek centraal. In de module ‘Client set-up’ staat de klant centraal. Het gaat in deze module om de kennis die we over de klant moeten hebben om tot een verantwoord en goed beleggingsvoorstel te komen. Onderwerpen zijn: investment beliefs; het meten van de risicohouding en duurzaamheid. In de module ‘Advanced asset allocation’ gaan we in op de verschillende methoden om een beleggingsportefeuille samen te stellen. Vertrekpunt is de moderne portefeuilletheorie. We gaan vooral in op wat meer recente ontwikkelingen zoals (het model van) Black & Litterman, factor allocation en macro-factor allocation. Bovendien besteden we aandacht aan de verschillende methodieken om te komen tot lange-termijn verwachtingen voor risico’s en rendementen.
 In de module ‘Balance sheet management’ wordt bij het vaststellen van het beleggingsbeleid gekeken naar de totale balans van een persoon of instituut en dus ook verplichtingen en toekomstige inkomsten meegenomen bij de beoordeling. Bekende voorbeelden zijn het beleggen bij pensioenfondsen, waar uitdrukkelijk de pensioenverplichtingen worden meegenomen of de ‘life cycle investing’-theorie, waarbij de waarde van het menselijk vermogen in de beoordeling wordt betrokken.
De modules voor het tweede jaar zijn nog niet bekend. Het is zeer waarschijnlijk dat er minimaal twee modules komen over investment strategies. We behandelen daar de belangrijkste eigenschappen en trends in aandelen, vastrentende waarden en de meer illiquide beleggingscategorieën als onroerend goed. Verder zal er een module worden ontwikkeld over nieuwe kwantitatieve technieken (technologie i.h.a) waarin machine learning, artificial intelligence, robotics en Fintech aan de orde komen.

Toelatingseisen en voertaal

Het minimum ingangsniveau zal niet alleen meer beperkt zijn tot de master of science titel met aantoonbare kennis in bepaalde vakken. Daarvoor in de plaats komt een HBO+ ingangsniveau dat nog nader bepaald wordt. De voertaal in de modules is in principe Engels (tenzij er geen anderstaligen zijn).
Tot zover de update. Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen of opmerkingen zijn. Deze vernemen wij graag via  pgo.sbe.im@vu.nl  Ook kunnen wij u spoedig nader informeren over kosten e.d. zodat u tot de eerste inschrijvers kunt horen.
Op 28 november staat er een voorlichtingsavond van Executive Education van de School of Business and Economics van de VU gepland. Wij zullen ons programma dan presenteren, uiteraard zal er dan ook gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. U kunt zich hiervoor aanmelden via: Open Avond op 28 november