IT-Audit, Compliance & Advisory


foto IT AuditDe Postgraduate Opleiding IT Audit, Compliance & Advisory (ITACA) is een brede postinitiële MSc-opleiding die aan haar studenten een goed beeld geeft van de complexe samenhang tussen bedrijfseconomie, IT en accountancy. ITACA besteedt daarbij uitgebreid aandacht aan de implicaties voor een methodische onderzoeksaanpak, oordeelsvorming en advisering. Gezien de evolutie van het vakgebied is de opleiding in de loop der tijd uitgebreid met meer aandacht voor wet- en regelgeving, de moderne eisen voor IT-compliance, privacy en risicobeheersing, en de adviesvaardigheden van de IT-auditor op het gebied van IT en cybersecurity.  De doelstelling van deze studie is het opleiden van studenten om (zelfstandig) onafhankelijke en onpartijdige beoordelingen uit te voeren op, dan wel te adviseren over, operationele systemen en systemen in ontwikkeling. Onderzoeksaspecten betreffen bijvoorbeeld de afgesproken kwaliteitsaspecten van de te automatiseren of geautomatiseerde informatiesystemen, de automatiseringsorganisatie en de technische/organisatorische infrastructuur van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Namens de opdrachtgever wordt vastgesteld welke mate van vertrouwen men in de gebruikte IT mag hebben.

De opleiding is zodanig ingericht dat de studenten worden opgeleid tot algemeen IT-auditor. Daarnaast is er een aantal verdiepingscolleges, waarbij specifieke systemen centraal staan. Tijdens workshops wordt de nadruk gelegd op de samenwerking tussen IT-auditors met verschillende deskundigheden, een samenwerking die in de praktijk van IT-auditing onontbeerlijk is.

Toelatingseisen
ITACA richt zich op studenten met minimaal een WO-masterdiploma op het gebied van bedrijfseconomie, bedrijfskunde, informatica of accountancy. Afhankelijk van de vooropleiding van de student zal de nominale studieduur 2 jaar (RA's en AA's) of 2,5 jaar (overige studenten) bedragen. De beoordeling geschiedt door een toelatingscommissie. Studenten met een HBO- of WO-bachelordiploma dienen eerst een pre-masterprogramma te volgen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier en intakeformulier.
Voorafgaand aan de plaatsing vind er altijd een intakegesprek plaats. Het aanmeldings- en intakeformulier dient tezamen met de bijbehorende documenten per e-mail verzonden te worden naar: edp.sbe@vu.nl

Aanmeldingen zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

De inschrijvingstermijn voor het eerste collegejaar sluit 12 januari 2018 (start colleges januari). De inschrijving voor het tweede en derde collegejaar van de opleiding sluit 15 augustus (start colleges september).

Het volledige ITACA-programma bedraagt 2,5 jaar (2 jaar voor RA's en AA's met een WO-masterdiploma, zie toelating). Gedurende de opleiding wordt op vrijdag van 09:30-17:00 colleges gegeven.

Schema modules

schema_modules_nieuw2

Studiebelasting
Ter indicatie is hieronder een overzicht gegeven van het aantal collegedagen per collegejaar. Een collegedag bestaat uit circa 6 uur college. Als vuistregel wordt voor de voorbereidingstijd een zelfde aantal uren gehanteerd, waarbij wordt opgemerkt dat de voorbereidingstijd sterk afhankelijk is van de student zelf (achtergrond, kennis en ervaring van de student en zijn/haar affiniteit met het desbetreffende onderwerp).

CollegejaarPeriodeAantal collegedagen
1januari - juni19
2september - juni26
3september - juni34


Eerste collegejaar (januari-juni)
Voor een IT-auditor is het essentieel dat het vakgebied Bestuurlijke Informatieverzorging (BIV) wordt beheerst.

Tweede collegejaar (september-juni)
Het tweede collegejaar begint met de module Information System Assurance. Vervolgens wordt ingegaan op de inrichting en het beheer van de informatiehuishouding en het realiseren en implementeren van informatiesystemen. Na de module over compliance en auditing wordt het tweede collegejaar afgesloten met de module Advisory.

Derde collegejaar(september-juni)
In het derde collegejaar van de opleiding wordt de brede doelstelling van het tweede collegejaar voortgezet met de module IT Assurance. Vervolgens wordt de noodzakelijke kennis van automatiseringstechnieken en het beheer ervan bijgebracht. De nadruk ligt op materiekennis en interne controle-, beheersings- en beveiligingsaspecten. Het derde collegejaar wordt afgesloten met de workshop Realisatie van een auditaanpak.

ITACA richt zich op zowel IT-auditors werkzaam in een interne als een externe functie. Het is een op de praktijk gerichte opleiding op wetenschappelijk niveau. Tijdens de opleiding worden studenten getraind in de kennis, inzichten én vaardigheden die een IT-auditor in deze tijd nodig heeft om zowel een auditrol als een adviesrol te kunnen vervullen, afhankelijk van de situatie. Reflectie op de eigen dagelijkse praktijk speelt een grote rol in de opleiding.

Bij ITACA staat gezamenlijk leren centraal, dat wil zeggen gezamenlijk met andere studenten en docenten leren, onderzoeken en communiceren over de theorie én de praktijk van IT-audit, ‑compliance & -advisory. De hiervoor kenmerkende interactiviteit komt enerzijds terug in het karakter van de colleges, waarin studenten met wisselende topdocenten uit de praktijk van mening wisselen, en anderzijds bij het uitwerken van diverse groepscasussen.

Jaarlijks dient college-, tentamen- en examengeld te worden voldaan.

Voor het collegejaar 2017-2018 gelden de volgende bedragen:

  • pre-masterprogramma van ITACA (start september): € 2.850,-
  • college- en tentamengeld voor het eerste collegejaar (januari - augustus): € 4.950,-
  • college- en tentamengeld voor het tweede collegejaar (september - augustus): € 7.950,-
  • college-, tentamen- en examengeld voor het derde collegejaar (september - augustus): € 7.950,-

Daarnaast dient rekening te worden gehouden met kosten van syllabi, literatuur en eventuele deficiënties.
      

De kosten voor een herkansing van de workshop Realisatie van een auditaanpak of een eventueel verlengingsjaar in het kader van het maken van de scriptie bedragen € 3.500,-

De hiervoor genoemde bedragen worden jaarlijks vastgesteld. Het college-, tentamen- en examengeld dient binnen twee maanden na plaatsing van de student op de opleiding te worden voldaan. Ter betaling van het college-, tentamen- en examengeld wordt een factuur gezonden naar het adres van de student of zijn/haar werkgever, conform de opgave bij het factuuradres op het aanmeldingsformulier. De op de website vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Afgestudeerden van deze opleiding voeren onder andere opdrachten uit ten behoeve van:
- het management, in het kader van de beperking van onzekerheden;
- de registeraccountant, in het kader van de jaarrekeningcontrole;
- wet- en regelgevers, alsmede het maatschappelijk verkeer, in het kader van het vaststellen van de mate waarin wetten en regels worden nageleefd;
- overige belanghebbenden.

De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA).

Aicha Rahali
Aicha is werkzaam als opleidingscoördinator van ITACA

Aicha is active as Program Coordinator for ITACA.
Aicha2
Prof. dr. ing. A. Shahim MSc RE CGEIT CRMA Abbas is hoogleraar op het gebied van de IT-Auditing, Governance, Risk en Compliance (GRC) en voorzitter van ITACA. Hij is ook actief in de praktijk en is onlangs aangesteld als Global Head of GRC bij Atos Consulting. Als lid van het internationale management team, leidt en stuurt Abbas de GRC consulting wereldwijd. Abbas vervult zijn mondiale rol vanuit het Atos-kantoor in Amstelveen, Nederland.  

Abbas is a full professor in the field of IT-Auditing, Governance, Risk and Compliance (GRC) and chairs the ITACA program. He is also active in practice and has recently been appointed as the global head of GRC at Atos Consulting. As a member of the international management team, Abbas leads and directs the GRC consulting practices worldwide. Abbas fulfills his global role from the Atos office in Amstelveen, the Netherlands
Abbas
Prof. dr. ir. R. Paans RE Ronald is hoogleraar bij ITACA, partner bij Noordbeek B.V. en lid van de Raad voor Beroepsethiek van NOREA.  

Ronald is a professor at ITACA, a partner at Noordbeek B.V. and member of the Council for Professional Ethics of NOREA
Nieuw: Component
S. Schinagl MSc EMITA QSA CISA Stef verzorgt colleges en collegeondersteuning, is secretaris van de toetscommissie en is betrokken bij het onderhouden van het kwaliteitssysteem van ITACA. Stef werkt aan onderzoek naar ‘Information Assurance’. Dit heeft geleid tot drie internationale B-publicaties.  

Stef gives lectures and provides college/lecturesupportlecture support, he is the secretary of the Assessment Committee and is involved in maintaining the qualitysystem.quality system of ITACA. Stef is working on a research intoon 'Information Assurance'. This has led to three international B-publications.
Stef     
Drs. K.H.G.J.M. Ho RE RA Kai Hang is als vaktechnisch coördinator betrokken bij diverse aspecten van de bedrijfsvoering van Postgraduate Opleiding IT Audit, Compliance & Advisory ITACA. Daarnaast is hij werkzaam bij Deloitte op het gebied van Quality & Risk Management van de Risk Advisory service line. Tevens is hij lid van het College Kwaliteitsonderzoek van NOREA.  

Kai Hang is involved in several aspects of the governance ofPostgraduate IT Audit, Compliance & Advisory.of ITACA. Furthermore he works at Deloitte in the field of Quality & Risk Management of the Risk Advisory service line. He is also member of the CKO (College Kwaliteitsonderzoek) of NOREA.
Foto Kai Hang Ho
J.C. van Praat RE RA Jan is Register IT-Auditor en Registeraccountant en op de VU docent BIV-Basics. Jan is werkzaam als IT-auditor bij MN, een pensioenuitvoerder in Den Haag. Verder is hij co-auteur van het boek Inleiding ICT-auditing.  

Jan is Registered IT Auditor and RegisterChartered Accountant and also a BIV Basics lecturer at the VU. Jan works as IT auditor at MN as a pension administrator in the Hague. He also is the co-author of the book “Introduction IT auditing”.
JC 
P. Harmzen RE RA Paul is sinds de start van ITACA betrokken bij in eerste instantie de praktisch gerichte colleges/workshops en later tevens actief in het begeleiden van studenten tijdens het scriptieproces. Hij is tevens voorzitter van de Opleidingscommissie. Sinds 4 jaar is Paul verbonden als partner aan Control Solutions International, een samenwerkingsverband van experts op het gebied van (IT) audit, compliance en risk met een focus op informatiebeveiliging, certificeringen, internal audits, quality assurance en compliance testing.  

Since the start of ITACA, Paul has been involved in practically oriented lectures / workshops initially and later also active in supporting students during the thesis process. He is also chairman of the Education Committee.Since 4 years Paul is a partner at Control Solutions International, a partnership of experts in (IT) audit, compliance and risk with a focus on information security, certifications, internal audits, quality assurance and compliance testing.
Paul 
Dr. R. Matthijsse RE René is associate professor en binnen de opleiding ITACA als scriptiecoördinator verantwoordelijk voor het resultaatgericht afleveren van scriptiestudenten voor het mondeling eindexamen, en voor de professionalisering van Onderzoek. Daarnaast heeft hij een aanstelling als lector bij Fontys Hogescholen voor het vakgebied Informatiemanagement en Control in een ketenomgeving.

René is an associate professor and a thesis coordinator within the study ITACA. As a thesis coordinator he is responsible for delivering results-oriented thesis students for the oral examination, and the professionalization of research. He also has a position as a lecturer at Fontys Hogescholen in the field of Information Management and Control in a chain environment.
Rene

Opleidingsbestuur
ITACA vormt een zelfstandige organisatorische eenheid binnen de School of Business and Economics. De organisatie van deze opleiding is in handen van een bestuur dat ook verantwoordelijkheid draagt voor de opzet en inhoud van het programma. Dit opleidingsbestuur bestaat uit prof. dr. ing. A. Shahim MSc RE CGEIT CRMA (voorzitter), prof. dr. ir. R. Paans RE, S. Schinagl MSc EMITA QSA CISA en drs. K.H.G.J.M. Ho RE RA.

Curatorium
Het curatorium oefent toezicht uit op het kwaliteitsniveau van de opleiding. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid, de accountantskantoren en de Vrije Universiteit. Hieronder worden de leden van het curatorium voorgesteld.

Drs. S.M. Keijl RA CISA 
Suzanne is partner van PwC en business unit leader van de BU Systems & Process Assurance.

Drs. L.M. Hendriks RE
Lennard is partner bij Ernst & Young Advisory Services en adviseur op het gebied van IT en risicomanagement.

Prof.dr.mr. F. van der Wel RA 
      
Frans van der Wel is sinds 1992 hoogleraar Externe verslaggeving aan de Accountantsopleiding van de Vrije Universiteit.

B. Beugelaar RE RA
Brigitte is partner bij KPMG IT Advisory Consulting for Financial Services.

A.J.M. (Adrie) Kerkvliet RE RA
Directeur Auditdienst Rijk Ministerie van Financiën.

R. Drewes RE
Partner bij Deloitte. 

VUrORE
VUrORE is de Studievereniging van de IT Audit Compliance & Advisory (ITACA) van de Vrij Universiteit Amsterdam.

De VUrORE bestaat uit studenten en afgestudeerden van de Postgraduate IT Audit Opleiding van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Iedereen die de studie gevolgd heeft aan de VU of ingeschreven staat, is automatisch lid. Het lidmaatschap is gratis. Alleen studenten en afgestudeerden kunnen lid worden van de vereniging. Lezingen en studieavonden van VUrORE staan open voor alle leden en leden van NOREA regio Amsterdam. Voor deze activiteiten dient iedereen zich apart aan te melden. Informatie over VUrORE is te verkrijgen op de website: http://www.vurore.nl. De belangenbehartiging van de studenten wordt vormgegeven door de studiecommissie. In deze studiecommissie participeren studenten en afgestudeerden.

Stef Zelen
Voorzitter

Hilde van Dijk

Arnold Westgeest

Danial Khalesi

Jose Fuentes Rodriguez

ThanSon Nguyen

Hjalmar Leenders

Shaam Bodha

Ludy Rohling

-        Interview boekpublicatie Research in IT-Auditing

Naar aanleiding van het LinkedIn bericht van Professor Abbas Shahim RE met betrekking tot boekpublicatie Research in IT-auditing: A Multidisciplinary view, zijn de Young professionals van ISACA en NOREA bij de Postgraduate opleiding IT-Audit, Compliance & Advisory (ITACA) van de Vrije Universiteit van Amsterdam geweest, om Abbas Shahim (Professor van de IT-Audit opleiding) een aantal vragen te stellen over het eerste boek van ITACA opleiding, welke toeziet op wetenschappelijk onderzoek in het vakgebied van de IT-Audit.

Lees het interview hier.

-        Ons nieuwe boek is uit!

Deze publicatie laat je een bundeling zien van IT-auditing gerelateerde artikelen die door onze studenten zijn geschreven. Deze artikelen hebben een onderzoekkarakter en gaan over interessante, hedendaagse onderwerpen. Het boek is hier te lezen of te verkrijgen via: edp.sbe@vu.nl.

Cover IT auditing

-        Interview met opleidingsdirecteur Abbas Shahim

Bedrijven zijn steeds meer afhankelijk van hun ict. Bij ict-problemen zijn er vaak direct gevolgen voor de bedrijfsvoering. Dat vraagt om een andere vorm van het benaderen van risico’s en de inzet van it-auditing. Dat stellen Abbas Shahim, partner bij Atos Consulting en Rob Fijneman, hoofdverantwoordelijke van de adviestak bij KPMG. Lees hier het gehele interview.

 -        NVAO-accreditatie voor IT-Auditing bij de Vrije Universiteit

In het kader van een ‘leven lang leren’ heeft het postinitiële wo-master programma ITACA van de Vrije Universiteit te Amsterdam een volgende stap gezet in het professionaliseren van het IT-audit-vakgebied. Dit programma bevat de kennis en kunde die een Register IT Auditor (RE) zich eigen moet maken alvorens zich te kunnen inschrijven bij de Nederlandse Orde van Register IT Auditors (NOREA). ITACA is in juli 2016 geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Hiermee voldoet het programma aan de door NVAO gestelde criteria voor Master of Science en kan een ITACA afgestudeerde ervoor kiezen de internationaal erkende MSc-titel te voeren.

 

-        New director of ITACA, Abbas Shahim, Professor of IT Auditing, IT Governance, Risk & Compliance (as of October 10, 2016)

Abbas Shahim studied Computer and Information Science, obtained his master's degree in Logistics & Informatics, and received a PhD in IT Auditing. He started his career as system programmer at Heineken and worked as a software engineer at BSO. In 1996, he was employed by KPMG as IT auditor. He joined Atos Consulting & Technology Services in 2008, where he currently works as senior partner.

Coördinator
Mw. A. Rahali
De Boelelaan 1105, kamer HG 6A-51
1081 HV Amsterdam
Tel 020 - 598 6055
E-mail edp.sbe@vu.nl


Opleidingsdirecteur
Prof. dr. ing. A. Shahim RE
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
E-mail edp.sbe@vu.nl

Adres
Vrije Universiteit Amsterdam
PGO IT Audit, Compliance & Advisory
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Bereikbaarheid
Zie routebeschrijving / plattegrond.

Brochure
De brochure vindt u hier.