Compliance & Integriteit Management


Tiny Winter, senior financieel toezichthouder bij Nederlandse Zorgautoriteit:

Het ontbrekende puzzelstukje.

 Puzzelstukje

Ken je dat gevoel? Je weet dat er iets mist. Je ziet niet het hele plaatje. Je kunt een deel van wat er gebeurt niet verklaren. Alsof je een puzzel maakt en er ontbreekt een stukje. Dat was het gevoel dat mij de laatste jaren steeds vaker bekroop. Ik had genoeg vakkennis en ervaring. Als concerncontroller bij een zorginstelling had ik de nodige dingen meegemaakt en opgelost. De integratie van alle administraties na een fusie, ik had het gedaan. De financiering van nieuwbouw en renovatie, ik had het geregeld. De aanpassing van de administratieve organisatie na de zoveelste reorganisatie, ik ben de tel kwijtgeraakt, ik zorgde dat het in orde kwam. Ik heb veel profijt gehad van de bedrijfskundige opleiding die ik naast de financiële in mijn rugzakje had. En niet te vergeten gewoon 35 jaar werkervaring, dat helpt natuurlijk enorm.
Toch had ik het gevoel dat ik niet het hele verhaal zag. Het gedrag van management en medewerkers baarde me soms zorgen. Ik zag ze te veel als “homo economicus” en kon hun, in mijn ogen irrationele gedrag, niet altijd plaatsen. Dat leverde natuurlijk de nodige miscommunicatie op. Toen ik de kans kreeg een nieuwe opleiding te gaan volgen, wist ik dus zeker dat het iets met gedragskunde moest zijn. Het programma van compliance en integriteit management aan de VU was precies wat ik zocht. Een interessante combinatie van gedragskunde, risicomanagement en toezicht die prachtig aansloot bij mijn functie. Compliance had ik “officieel” inmiddels in mijn portefeuille gekregen. Je bent als zorginstelling verplicht om te voldoen aan de governance code voor de zorg. Dat is gemakkelijk te regelen door het aan de concerncontroller in portefeuille te geven. Het feitelijk ook doen is natuurlijk wel een ander verhaal….
De studie was werkelijk een genot. Ik vond het geweldig na zoveel jaar weer in de collegebankjes plaats te nemen. Alle informatie heeft direct betekenis voor je. Anders dan wanneer je nog jong bent, kun je alles in de context van je werk en ervaring plaatsen. Elke lesdag leverde zo weer nieuwe “eye openers” op. De docenten brachten veel vakkennis en veel ervaring mee, dit zorgde voor interessante verhalen om de theorie in te kleuren. En de discussies met de medestudenten, allemaal in verschillende sectoren werkzaam, leverden inzichten op die je uit geen enkele theorie kunt halen. Dat ik de oudste student van mijn leergang was, vergat ik direct zodra we aan de slag gingen.
Toen kwam in het laatste half jaar de scriptie. Dat viel wel even tegen.  Het vinden van een goede onderzoeksvraag en vervolgens de discipline opbrengen voor het onderzoek en het schrijven vielen me zwaar. Toch blijkt dit het belangrijkste onderdeel van de studie. Door de enorme verdieping die je uit het schrijven van een scriptie haalt, word je zelf een expert en kun je nieuwe inzichten toevoegen aan de bestaande theorie. Voor mij heeft dit onverwacht grote betekenis gehad. Door mijn onderzoek naar belangenverstrengeling bij raden van toezicht in de zorg heb ik een nieuwe functie gevonden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Daar mag ik mijn bevindingen nu in de praktijk brengen als financieel toezichthouder. Zo hoop ik nog zeker 10 jaar door goed toezicht een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorg. 

De puzzel is voor mij nu compleet. En ik kan nu echt uit ervaring beamen dat je nooit te oud bent om te leren! 

Tiny Winter, 56 jaar. 

Tiny Winter

Xuefei Li, group compliance officer bij Aegon:
“I wanted to follow the Compliance and Integrity Management program at VU in 2009. It was the only systematic executive program in the field of compliance in The Netherlands that supported my educational goals. But due to my Dutch language standards, I did not have the courage to sign up until 2010. It has not been easy. Professional Dutch and daily Dutch are different. Program coordinators and various teachers have been very helpful. They provided me with additional English literature and extra office hours when requested. I was allowed to write my exam and assignments in English. All of my classmates were very friendly and helpful and we performed well together in our group assignments. In group discussions, very often it was a mixture of English and Dutch. For me, the program was much more than just learning about compliance and integrity management. It is my Dutch lesson. It was my networking session. It has also been my team-working inspiration.”

Tom van de Laar, voorheen advocaat bij CMS, nu Senior manager bij Rabobank:
“Als advocaat werd ik steeds vaker geconfronteerd met bedrijven die preventieve maatregelen willen nemen om mogelijke regelgeving en compliance kwesties te identificeren en op te lossen in een zo vroeg mogelijk stadium. Daarnaast stond ik cliënten bij die niet voldeden aan hun verplichtingen, met nadelige gevolgen zoals imagoschade en procedures van dien.
De postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management biedt aanknopingspunten voor deze compliancebehoefte vanuit de praktijk, maar met een wetenschappelijk fundament. Compliance vraagstukken worden behandeld vanuit het perspectief van de (onder toezicht gestelde) onderneming, de compliance officer, de externe adviseur, de toezichthouder en de overige stakeholders. Deze opleiding is daarom erg waardevol voor de dagelijkse praktijk van alle spelers in de compliance keten.”

Arthur de Hart, compliance manager bij Tata Steel Europe:
“Als compliance officer in een groot bedrijf ben je meestal een eenling, de luis in de pels van de organisatie. Het is fijn als je dan met anderen kunt sparren. Daarom heb ik met enkele oud-studiegenoten een alumnivereniging opgericht die nu een paar jaar actief is. 
Mijn ideaal is dat over enkele jaren alle studenten en oud-studenten Compliance & Integriteit Management elkaar kennen, dat we kennis uitwisselen via onze LinkedIn-kennisgroep of op bijeenkomsten en events van de alumnivereniging: een stimulerend netwerk voor het vakgebied.
In 2011 is het Register EMoC opgericht: de titel Executive Master of Compliance (EMoC) wordt toegekend aan alle alumni van de opleiding. Registeraccountants bestaan al, registercontrollers ook. Inmiddels is er de gecertificeerde titel EMoC. Zodat je weet: die is betrouwbaar.”

Wiel Meessen, medewerker klantbehandeling Belastingdienst/Douane:
“Overheidsbreed wordt samen met het bedrijfsleven gezocht naar mogelijkheden om het toezicht op een andere manier dan voorheen te benaderen. Begrippen als horizontaal toezicht, gedragsbeïnvloeding en gerechtvaardigd vertrouwen komen hierbij om de hoek kijken. Hoe bereik je nu compliant gedrag? Wat komt daar allemaal bij kijken? Omdat ik als toezichthouder een serieuze gesprekspartner wil zijn voor het bedrijfsleven gaf deze opleiding mij handvatten. Verschillende gebieden werden in de colleges vanuit een breed perspectief aangevlogen. Het merendeel van mijn medestudenten werkte juist niet bij de overheid. Ik ervoer het als zeer leerzaam om in een niet dagelijkse omgeving hun ervaringen over compliance te horen. En dat is wel even breder dan alleen nationaal overheidstoezicht. Leuk vond ik dat we uit alle windstreken kwamen. Van Groningen tot Susteren. O ja, ook alle leeftijdscategorieën waren vertegenwoordigd.”

Han Pret, senior inspecteur van de inspectie leefomgeving en transport:
"Quote Sylvie Bleker (directeur van de postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management): 'Het meest elementaire element van compliance is nadenken!'
Nadenken sluit aan bij mijn levensfilosofie. De docenten van de opleiding hebben mij geïnspireerd en uitgedaagd om met een  'compliance bril' de wereld in te kijken. Verder kijken dan wat je denkt te zien en vragen durven te stellen over wat je ziet. Door het volgen van colleges, lezen van wetenschappelijke artikelen en discussies voeren met medestudenten heb ik nieuwe inzichten opgedaan en een steeds completer beeld gekregen van compliance. Het perspectief als toezichthouder kende ik al, het perspectief vanuit het bedrijf heb ik ontwikkeld. Het geleerde pas ik dagelijks toe in mijn functie als toezichthouder en medeontwikkelaar van horizontaal toezicht.
Als Rijkstoezichthouder kom ik bij de meest uiteenlopende bedrijven en organisaties (ziekenhuizen, universiteiten, drinkwaterbedrijven, waterschappen, bouwbedrijven, hotelketens, importeurs van auto's, bouwmaterialen producenten etc.). Veel van deze organisaties zijn nog niet volledig 'in control' door het niet systematisch borgen van de naleving van essentiële wet- en regelgeving. In mijn scriptie leg ik ondemeer uit op welke manier een organisatie compliance kan inrichten. Op verzoek van een aantal van deze organisaties heb ik een kopie van mijn scriptie achtergelaten".

Hadewych Padt, senior compliance officer bij ABN Amro Bank N.V.:
"De financiële crisis en de vele schandalen de afgelopen jaren hebben tot gevolg gehad dat gedrag en cultuur binnen organisaties steeds meer onder de aandacht is gekomen van toezichthouders zowel in Nederland als internationaal. De toezichthouders zien hierin een rol voor de Compliancefunctie.
Onze compliance organisatie onderschrijft deze rol voor de Compliancefunctie op het gebied van gedrag en cultuur en daarom is onze compliance organisatie onlangs omgedoopt tot 'Compliance & Conduct'. De opleiding Compliance & Integriteit Management sluit hier perfect op aan, aangezien niet alleen naar de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving gekeken wordt, maar ook gekeken wordt naar de ontwikkelingen op gedragswetenschappelijk gebied en de invloed van gedrag op de cultuur binnen organisaties.
Dit brede kader van de opleiding heft mij veel nieuwe inzichten gegeven, met name op het gedragswetenschappelijk vlak. Erg interessant onderwerp en in mijn ogen onlosmakelijk verbonden met de Compliancefunctie. Wellicht dat ik na deze opleiding nog eens Gedragswetenschappen ga studeren, maar eerst deze opleiding maar eens succesvol afronden!"